Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

Zintegrowany System Wspomagający Badania nad Fizjologią i Patologią Słuchu

Tytuł projektu: Zintegrowany System Wspomagający Badania nad Fizjologią i Patologią Słuchu

Czas trwania: lipiec 2008 – czerwiec 2010

Współfinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – działanie 2.3.

Wartość projektu: 8 106 491,74 PLN
Wartość dofinansowania: 6 890 517,98 PLN

Opis: Zintegrowany System Informatyczny Wspomagający Badania nad Fizjologią i Patologią Słuchu stanowi element długoterminowej strategii informatyzacji i wirtualizacji działalności badawczej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, w zakresie wykrywania, diagnozowania i leczenia schorzeń słuchu i mowy.
Dzięki jego realizacji Instytut jest obecnie jednym z najnowocześniejszych i najlepiej przystosowanych do realizacji międzynarodowych projektów badawczych ośrodkiem klinicznym w kraju i Europie. Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia potencjału naukowego Instytutu w zakresie wzrostu możliwości prowadzenia badań przesiewowych słuchu i mowy, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. To z kolei przyczynia się do poprawy jakości nie tylko badań naukowych prowadzonych w ośrodku, ale także szeroko pojętej opieki medycznej w Polsce.

W wyniku realizowanego projektu powstał innowacyjny zestaw środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przyjęty do użytkowania przez IFPS, stanowiący zintegrowaną infrastrukturę informatyczną dla potrzeb projektów badawczych realizowanych przez jednostkę naukową która wykorzystywać będzie zaawansowane aplikacje i usługi teleinformatyczne a także aplikacje sieciowe. Zintegrowany System Informatyczny został wdrożony w oparciu o nową infrastrukturę informatyczną zlokalizowaną w jednostce IFPS Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach (poprz. nazwa: Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy). Jest to innowacyjny, jedyny w skali kraju, System umożliwiający zdalną diagnostykę schorzeń słuchu zintegrowany z systemem Health Information System. W wyniku wdrożenia systemu możliwe jest prowadzenie międzynarodowych projektów badawczych w dziedzinie wykrywania i leczenia schorzeń słuchu.

logo INNOWACYJNA_GOSPODARKA      logo UE

Portal Funduszy Europejskich: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Portal Programu Innowacyjna Gospodarka:  http://www.poig.gov.pl

Portal Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju:  http://www.mrr.gov.pl

Portal Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-innowacyjna-gospodarka/aktualnosci/

Portal Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/index_pl.htm