Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

Światowe Centrum Słuchu

Światowe Centrum Słuchu (World Hearing Center – WHC) powstało dzięki realizacji przez zespół Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz jego wielu współpracowników w kraju i za granicą niezwykle bogatego programu naukowego, klinicznego i dydaktycznego w wielu obszarach nauki i medycyny. To efekt systematycznie prowadzonej od lat pracy i budowania partnerskich kontaktów z naukowcami różnych dziedzin w kraju i na arenie międzynarodowej, na wszystkich kontynentach.

WHC stworzyło niepowtarzalną szansę wyjścia naprzeciw wielkiemu zapotrzebowaniu społecznemu na opracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań dotyczących wczesnego wykrywania, leczenia i rehabilitacji zaburzeń słuchu, głosu, mowy i równowagi. To reakcja specjalistów z obszaru medycyny, inżynierii biomedycznej, akustyki, fizyki, nanotechnologii materiałowych i informatycznych, psychologii i pedagogiki na ciągle rosnące potrzeby społeczeństwa informacyjnego.

Centrum jest zarówno nowoczesnym szpitalem, świadczącym usługi medyczne na najwyższym światowym poziomie, wyposażonym w unikalną aparaturę medyczną, z ogromnym zapleczem technicznym, jak i znakomicie przygotowanym centrum naukowo-szkoleniowo-konferencyjnym, prowadzącym szeroko zakrojoną działalność badawczą i edukacyjną umożliwiającą szkolenia specjalistów z całego świata, z obszaru medycyny, inżynierii klinicznej, logopedii, surdopedagogiki i surdopsychologii.

Światowe Centrum Słuchu – to unikalna, pierwsza tego typu placówka w skali międzynarodowej. Jej powstanie jest bardzo ważne dla rozwoju nauki i poszukiwania nowych sposobów diagnozowania i leczenia wad zmysłów. WHC odgrywa bardzo ważną rolę w integrowaniu środowiska naukowego wokoło problemów interdyscyplinarnych, które mają znaczący wpływ na rozwój współczesnego społeczeństwa informacyjnego, opartego na wiedzy i na powszechnym komunikowaniu się ze sobą. To w proces tej komunikacji wpisują się wszystkie działania Centrum. Nie są one specyficzne dla naszego kraju, nie są specyficzne dla Europy. Są wyzwaniami stojącymi przed współczesnym światem na każdym kontynencie.

Główne cele  Światowego Centrum Słuchu

  • inicjowanie nowych projektów i kierunków badawczych
  • koordynowanie przedsięwzięć naukowych w ramach wieloośrodkowych międzynarodowych umów
  • czynny udział zespołu Centrum w opracowywaniu nowych technologii – takich jak np. nowe systemy implantów różnego typu z wykorzystaniem nanotechnologii materiałowych i nanoinformatyki
  • utworzenie międzynarodowego centrum edukacyjnego dla specjalizujących się, specjalistów i pacjentów
  • wdrażanie najnowszych technologii do praktyki klinicznej w naszym kraju m.in. upowszechnienie pierwszej w świecie krajowej sieci telemedycyny
  • udostępnianie polskim pacjentom najnowszych rozwiązań terapeutycznych m.in. telerehabilitacji i telefittingu
  • budowanie poprzez aktywność naukową nowego wizerunku i pozycji nauki i medycyny polskiej na świecie
  • zainicjowanie powstania na różnych kontynentach sieci centrów referencyjnych dotyczących słuchu.

Budowa Światowego Centrum Słuchu została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz środków własnych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.