Konferencja prasowa

Efekty polskiej prezydencji w Radzie UE w obszarze ochrony zdrowia oraz nowatorskie rozwiązania informatyczne ułatwiające prowadzenie badań przesiewowych na dużą skalę tematami konferencji prasowej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. 

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 15 lutego br. w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal w Warszawie, podsumowane zostały działania zespołu Instytutu oraz przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia służące realizacji priorytetu polskiej prezydencji w obszarze opieki zdrowotnej pt.: „Zmniejszanie różnic w zdrowiu społeczeństw Europy”. Jednym z najważniejszych efektów tych działań jest przyjęcie przez Radę Unii Europejskiej konkluzji „Wczesne wykrywanie i leczenie zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, z uwzględnieniem zastosowania narzędzi e-zdrowia i innowacyjnych rozwiązań”.

Efektywnemu wdrażaniu zaleceń zawartych w tej konkluzji służyć ma m.in. najnowsze urządzenie do badań przesiewowych – opracowana w kilku wersjach językowych Platforma Badań Zmysłów umożliwiająca wczesne wykrywanie wad słuchu, wzroku i mowy oraz przesyłanie za pośrednictwem Internetu wyników badań do systemu centralnego.  Jest ona elementem zaprezentowanej podczas konferencji nowej, unikalnej platformy informatycznej – Systemu Zintegrowanej Operacji Komunikacyjnej „SZOK”®, służącemu optymalnemu zarządzaniu ogromną ilością informacji związanych z realizacją powszechnych badań przesiewowych w jakiejkolwiek dziedzinie medycyny.  Wdrożenie efektywnego narzędzia do zarządzania badaniami przesiewowymi i epidemiologicznymi, umożliwiającego współpracę zarówno pomiędzy ośrodkami krajowymi, jak i zagranicznymi w zakresie przeprowadzania badań i analizy danych mogłoby być – zdaniem prof. Henryka Skarżyńskiego, dyrektora Instytutu – pierwszym krokiem do stworzenia Ogólnopolskiej Karty Przesiewowej Pacjenta oraz utworzenia Centrum Badań Przesiewowych, które koordynowałoby cały system badań przesiewowych w różnych obszarach medycznych.

Podsumowując konferencję, prof. Skarżyński stwierdził, że jednym z najważniejszych celów w obszarze medycyny szkolnej powinno być wprowadzenie stałych badań przesiewowych całej populacji 6 – 7-latków pod kątem wczesnego wykrywania wad słuchu, wzroku i mowy. Działania na rzecz wczesnego wykrywania zaburzeń zmysłów powinny stać się przyczynkiem do opracowania kompleksowego, powszechnego systemu nowoczesnej profilaktyki dla dzieci rozpoczynających edukację szkolną. Poparł tę ideę wiceminister zdrowia Adam Fronczak. Podkreślił on w swoim wystąpieniu niezwykłą wagę profilaktyki w zakresie zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, która nigdy dotąd nie znalazła należytego miejsca w polityce zdrowotnej zarówno w Polsce, jak i w Europie, a zasługuję na miano priorytetu stanowiącego o przyszłości społeczeństw.

Podczas konferencji podkreślano wielokrotnie, że przedsięwzięcie związane z badaniami przesiewowymi, realizowane przez zespół Instytutu we współpracy ze specjalistami z innych ośrodków oraz konstruktorami innowacyjnych rozwiązań, będzie wymagało współdziałania resortu zdrowia, oświaty oraz władz samorządowych. Powinno jednak przynieść wymierne efekty terapeutyczne oraz dalsze sukcesy w promocji polskich osiągnięć naukowych i organizacyjnych na arenie międzynarodowej.

Materiały dla prasy – spakowane pliki PDF w archiwum Rar

Zdrowie młodego pokolenia w kraju i Europie okazało się tematem ważnym dla wielu środowisk.  Konferencja Instytutu zgromadziła ponad 100 osób – zarówno przedstawicieli instytucji państwowych, jak i mediów.