VI Międzynarodowe Forum Innowacyjne Technologie dla Medycyny – ITMed 2012

W dniach 21-23 listopada br., w Białymstoku, odbyło się VI Międzynarodowe Forum Innowacyjne Technologie dla Medycyny – ITMed 2012. W Forum udział wzięli przedstawiciele Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i zaprezentowali m.in. wykorzystanie teleaudiologii, telerehabilitacji i teleedukacji w codziennej działalności Światowego Centrum Słuchu IFPS.

Ideą VI Międzynarodowego Forum pn. „Innowacyjne Technologie dla Medycyny – ITMed 2012” było promowanie innowacyjnych przedsięwzięć wykorzystujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie medycyny. W swoich założeniach Forum wspiera transfer wyników projektów naukowych do gospodarki i stwarza możliwość bezpośrednich spotkań i nawiązania współpracy pomiędzy jednostkami z obszaru badań i nauki oraz przemysłem. W Forum wzięli udział przedstawiciele kilku polskich wyższych uczelni, instytutów, jednostek B+R, przedsiębiorstw, agend rządowych i lokalnego samorządu z Polski, a także z Litwy i Ukrainy.

Przedstawiciele Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu wygłosili prezentacje w dwóch sesjach. W pierwszej sesji pn. „Inicjatywy i działania na rzecz ochrony zdrowia” mgr Paulina Kamyk zaprezentowała programy badań przesiewowych słuchu realizowane na szeroką skalę w szkołach podstawowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań informatycznych pozwalających na gromadzenie i zarządzanie wynikami badań – tj. Centralna Baza danych oraz System Zintegrowanej Operacji Komunikacyjnej SZOK. Organizatorem programów badań przesiewowych oraz twórcą innowacyjnych technologii i urządzeń diagnostycznych jest zespół IFPS we współpracy z różnymi partnerami. Zagadnienie wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, w tym z wykorzystaniem narzędzi e-Zdrowia, było jednym z priorytetów podczas prezydencji Polski w Radzie UE (lipiec-grudzień 2011). Koordynowany przez zespół IFPS priorytet zakończył się przyjęciem w Brukseli, w grudniu 2011 r., Konkluzji Rady UE w w/w temacie.

W części poświęconej telemedycynie, dr Lech Śliwa zaprezentował wykorzystanie teleaudiologii, telerehabilitacji i teleedukacji w codziennej działalności Światowego Centrum Słuchu IFPS. To właśnie w Instytucie zaprojektowana została pierwsza w świecie Krajowa Sieć Teleaudiologii, zapewniająca opiekę na odległość pacjentom z 21 ośrodków na terenie Polski. Oprócz w/w funkcji, sieć umożliwia również telefitting, czyli zdalne ustawianie systemu implantu ślimakowego u pacjentów będących pod opieką tych ośrodków. Światowe Centrum Słuchu IFPS jest jednym z wiodących ośrodków w świecie pod względem wszczepiania implantów słuchowych.

VI Międzynarodowe Forum Innowacyjne Technologie dla Medycyny ITMed 2012 odbyło się pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Prezydenta Miasta Białegostoku, Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Wojewody Podlaskiego.