11. Kontynentalny – Europejski Kongres Implantów Słuchowych i Nowych Technologii (seria ESPCI 2013)

W dniach 23-26 maja 2013 r. w Stambule, w Turcji,odbył się 11. Kontynentalny – Europejski Kongres Implantów Słuchowych i Nowych Technologii (ESPCI 2013). W tegorocznym spotkaniu uczestniczyło blisko 2000 otolaryngologów, audiologów, foniatrów, pediatrów, inżynierów biomedycznych i innych specjalistów z 85 państw z całego świata. Zespół Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu reprezentowali: prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński, dr hab. inż. Artur Lorens, dr med. Maciej Mrówka, dr med. Anna Piotrowska, dr med. PiotrH. Skarżyński, dr med. Monika Matusiak, mgr Łukasz Olszewski, mgr inż. Adam Walkowiak, mgr inż. Anita Obrycka oraz mgr Katarzyna Cieśla. Z tej grupy 9 osób weszło w skład Komitetu Naukowego tegorocznego Kongresu.

Bezpośrednim efektem uznania i akceptacji poziomu naukowego zgłoszonych prac oraz pozycji naukowej osób uczestników kongresu są tzw. aktywności naukowe, za które uznaje się konkretne funkcje pełnione podczas kongresu. Należy do nich: członkostwo w Komitecie Prezydentów Kongresu, w Komitecie Doradczym (Advisory Board) i Komitecie Naukowym. Są one wynikiem wysokiej pozycji naukowej i akceptacji ze strony określonych międzynarodowych gremiów naukowych. Druga, najważniejsza grupa aktywności obejmuje:

 • zaproszenie do wygłoszenia wykładu plenarnego (key note lecture),
 • zaproszenie do wystąpienia w okrągłym stole lub panelu tematycznym,
 • zaproszenie do wystąpienia w oficjalnym sympozjum satelitarnym,
 • zakwalifikowanie zgłoszonej pracy do prezentacji ustnej.

Trzecią formą aktywności naukowej jest przedstawienie pracy w formie plakatowej.

Aktywność naukowa obecnych na Kongresie ESPCI 2013 naukowców z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu wyglądała następująco: 1 wykład na zaproszenie, 2 wykłady plenarne, przewodniczenie 5 sesjom, udział w 12 panelach dyskusyjnych/okrągłych stołach, udział w sympozjum satelitarnym, 14 wystąpień ustnych, 9 plakatów.

Aktywność i zaangażowanie naukowców z Instytutu na tle specjalistów z innych krajów obrazuje ranking najbardziej aktywnych naukowców podczas Kongresu ESCPI 2013:

 1. H. Skarzyński, IFPS, Polska (28 aktywności)
 2. A. Lorens, IFPS, Polska (21 aktywności)
 3. Th. Lenarz, Niemcy (19 aktywności)
 4. P.H. Skarżyński, IFPS, Polska (15 aktywności)
 5. L. Sennaroglu, Turcja (14 aktywności)
 6. A. Buechner, Niemcy (13 aktywności)
 7. A. Obrycka, IFPS, Polska (11 aktywności)
 8. G. Sennaroglu, Turcja (11 aktywności)
 9. J.H.M. Frijns, Holandia (11 aktywności)
 10. L. Olgun, Turcja (10 aktywności)
 11. A. Snik, Holandia (10 aktywności)
 12. A. Piotrowska, IFPS, Polska (10 aktywności)
 13. E. Yucel, Turcja (10 aktywności)
 14. P. J. Govaerts, Belgia (9 aktywności)
 15. J. Mueller, Niemcy (9 aktywności)
 16. M. Manrique, Hiszpania (8 aktywności)
 17. S. Archbold, Wielka Brytania (8 aktywności)
 18. P. van de Heyning, Belgia (8 aktywności)
 19. Ł. Olszewski, IFPS, Polska (7 aktywności)
 20. S. B. Walzman, Stany Zjednoczone (7 aktywności)

Należy podkreślić, że podczas tegorocznego Kongresu żaden inny ośrodek naukowy nie był tak licznie i wszechstronnie reprezentowany jak IFPS. Prace obejmowały  szerokie spektrum problemów dotyczących diagnostyki i rehabilitacji osób z różnymi rodzajami wad słuchu, procedur chirurgicznych, urządzeń do wspomagania słuchu stosowanych w Instytucie oraz zastosowania funkcjonalnych technik neuroobrazowych w badaniach układu słuchowego.

Szczegółowy wykaz aktywności zespołu naukowców Instytutu podczas Kongresu ESPCI 2013:

 • wykład na zaproszenie podczas sympozjum satelitarnego:prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński: Bezpośrednia stymulacja okienka okrągłego za pomocą przetwornika FMT systemu Vibrant Soundbridge: długotrwałe bezpieczeństwo stosowania

wykłady plenarne:

 • prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński: Długotrwałe efekty leczenia częściowej głuchoty
 • mgr Łukasz Olszewski: Aspekty audiologiczne aktywnych implantów ucha środkowego

panele dyskusyjne:

 • dr hab. inż. Artur Lorens:Zastosowanie implantów do pnia mózgu u dzieci:  trudności i wyzwaniaProcedury dopasowywania implantów ślimakowych wszczepianych obustronnie

  Strategie kodowania oraz wstępnego przetwarzania dźwięku

 • dr n. med. Maciej Mrówka: Kierunki rozwoju implantów słuchowych na przewodnictwo kostne
 • mgr Łukasz Olszewski: Protezy wszczepialne do ucha środkowego
 • dr n. med. Anna Piotrowska: Wyniki audiologiczne u osób korzystających z systemu stymulacji  elektro-akustycznej
 • dr n. med. Piotr H. Skarżyński:Opracowanie różnych typów elektrod implantu ślimakowego w celu uzyskania optymalnej elektrycznej stymulacji nerwu słuchowegoModel opieki klinicznej i procedury programowania implantów ślimakowych

  Implantacja ślimakowa z zachowaniem resztek słuchu naturalnego

 • mgr inż. Adam Walkowiak: Wyniki edukacyjne osób korzystających z implantów ślimakowych
 • mgr inż. Anita Obrycka:Ocena poziomu jakości życia po implantacji ślimakowejPóźna implantacja ślimakowa u osób z niedosłuchem prelingwalnym

wystąpienia ustne:

 • Klasyfikacja stopnia zachowania resztek słuchu naturalnego (Hearing Preservation Classification), Skarżyński H., Lorens A., Skarżyński P.H.
 • Zastosowanie testu Adaptive Auditory Speech Test (AAST) do oceny poziomu rozumienia mowy oraz wysiłku słuchowego u dzieci korzystających z implantów ślimakowych (Application of Adaptive Auditory Speech Test (AAST) for speech perception performance and listening effort estimation in CI children), Lorens A., Coninx F., Kramer S., Piotrowska A., Skarżyński H.
 • Głęboka insercja wiązki elektrod SRA z dostępu przez okienko okrągłe (Deep insertion– round window approach by using SRA electrode, Skarżyński H., Matusiak M., Lorens A., Skarżyński P.H.
 • Wyniki dzieci z zachowanymi funkcjonalnymi resztkami słuchu naturalnego wyposażonych w system SRA Nucleus Freedom (Results of SRA Nucleus, Freedom CI in population of children with functional residua hearing), Skarżyński H., Matusiak M., Mrówka M., Porowski M., Skarżyński P.H., Olszewski Ł.
 • Zastosowanie implantu na przewodnictwo kostne typu BAHA w leczeniu głuchoty jednostronnej (BAHA application in single sided deafness (SSD) in children), Mrówka M.,  Piotrowska A., Skarżyński H., Porowski M., Olszewski Ł., Skarżyński P.
 • Zastosowanie implantu na przewodnictwo kostne typu BAHA w leczeniu  dzieciz niedosłuchem, z wrodzonymi lub nabytymi  zniekształceniami w obrębie struktur ucha (Hearing loss treatment in various acquired and congenital ear malformations with the use of Bone Anchored Hearing Aids (BAHA) in children), Mrówka M.,  Skarżyński H., Porowski M., Skarżyński P.H.
 • Bezpośrednia stymulacja okienka okrągłego za pomocą przetwornika FMT systemu Vibrant Soundbridge: prezentacja procedury chirurgicznej (Stimulation of the round window membrane by Vibrant Soundbridge without interposition of the fascia – surgical implications), Skarżyński H., Porowski M., Olszewski Ł., Skarżyński P.H., Mrówka M.
 • Pierwsze doświadczenia z zastosowaniem systemu  do stymulacji kostnej Med-el Bonebridge u osób dorosłych z wrodzonym lub nabytym niedosłuchem (Application of Med-El Bonebridge in adult patients with congenital and acquired hearing loss – first experiences), Skarżyński H., Porowski M., Olszewski Ł., Skarżyński P.H., Mrówka M.
 • Długotrwałe wyniki leczenia pacjentów z niedosłuchem za pomocą implantów na przewodnictwo kostne typu BAHA (Long term results in patients with hearing loss, using Bone Anchored Hearing Aids (BAHA), Mrówka  M., Skarżyński H., Porowski M., Skarżyński P.H.
 • Sposoby przeciwdziałania nadmiernej stymulacji elektrycznej u dzieci korzystających z implantów ślimakowych (Approaches to eliminate overstimulation in children after cochlear implantation),  Walkowiak A., Lorens A., Zgoda M., Wasowski A., Obrycka A., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
 • Obiektywne metody pomiarowe podczas dopasowywania implantu ślimakowego u dzieci (Objective Measurements in Cochlear Implant Fitting in Children), Walkowiak A., Lorens A., Polak M., Kostek B.,  Obrycka A., Wasowski A., Skarżyński H.
 • Ekspercki system telefittingu dla osób wyposażonych w implanty ślimakowe (Expert telefitting mode for cochlear implant recipients), Wąsowski A., Obrycka A. , Walkowiak A., Skarżyński H., Bruski Ł., Skarżyński P.H.
 • Ogólnokrajowa sieć teleaudiologii dla dzieci wyposażonych w implanty ślimakowe (National Network of Teleaudiology for Pediatric Cochlear Implant Recipients), Wąsowski A., Skarżyński H., Obrycka A., Walkowiak A., Lorens A., Skarżyński P.H., Bruski Ł.
 • Czynniki wpływające na rozwój funkcji słuchowych u dzieci korzystającychz implantów ślimakowych (Factors influencing the auditory development in cochlear implanted children), Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Padilla J.L., Skarżyński H.

prace przedstawione w formie plakatów:

 • Ocena kliniczna pacjentów dorosłych po 36 miesiącach stosowania wiązki elektrod SRA (SRA Clinical Study in adults – results after 36 months followup),  Skarżyński H., Matusiak M., Lorens A., Piotrowska A., P.H. Skarżyński
 • Bezpośrednia stymulacja okienka okrągłego za pomocą systemu Med-el Vibrant Soundbridge (Direct Round Window Stimulation with the Med-El Vibrant Soundbridge), Olszewski Ł., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Piotrowska A., Lorens A., Porowski M.
 • Ocena rozwoju funkcji słuchowych  u dzieci z częściową głuchotą (Assessment of auditory development in infants with partial deafness), Serafin-Jóźwiak J., Piotrowska A., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H., Skarżyński P.H.
 • Wymiana procesora mowy u użytkowników  systemów CII i HiRes90K (Speech processor upgrade in CII/HiRes90k users), Walkowiak A, Lorens A, Wąsowski A., Zgoda M., Piotrowska A., Skarżyński H.
 • Wzorzec spoczynkowych odpowiedzi  bioelektrycznych mózgu u osób z szumami usznymi: badania wstępne (Patterns of bioelectrical resting brain activity in tinnitus – preliminary results), Lewandowska M., Ganc M., Milner R., Cieśla K., Niedziałek I., Karpiesz L., Skarżyński H.
 • Badania dzieci z częściową głuchotą z zastosowaniem techniki funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (Functional magnetic resonance imaging in children with partial deafness), Skarżyński H., Wolak T., Cieśla K., Lewandowska M., Rusiniak M., Pluta A., Skarżyński P.H.
 • Badania organizacji tonotopowej pierwotnej kory słuchowej z zastosowaniem techniki funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (Functional magnetic resonance imaging of tonotopic organization of the primary auditory cortex), Wolak T., Lorens A., Cieśla K., Lewandowska M., Pluta A., Rusiniak M., Milner R., Skarżyński H.
 • Słyszenie obuuszne u dzieci w wieku przedszkolnym korzystających z implantów ślimakowych (Bilateral hearing in pre-school children with cochlear implants), Obrycka A., Piotrowska A., Lorens A., Zgoda M., Lutek A., Skarżyński H.
 • Stopień zachowania resztek słuchowych u pacjentów korzystających z implantów ślimakowych z wiązką elektrod Med-el Flex 28 (Hearing Preservation after cochlear implantation with new Med-El FLEX 28 electrode), Olszewski Ł., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Porowski M., Mrówka M., Lorens A., Piłka A., Dziendziel B.

Kongresy ESPCI mają już 21-letnią historię. Pierwszy kongres odbył się w Nottingham w Wielkiej Brytanii w 1992 roku, uczestniczyło w nim ok. 300 specjalistów. Dzisiaj ESPCI gromadzi około 1 500 – 2000 osób z całego świata, stając się tym samym jednym z najważniejszych forum wymiany doświadczeń naukowych, klinicznych i technologicznych w dziedzinie audiologii i otorynolaryngologii.

Organizacja Kongresu z serii ESPCI jest ogromnym wyróżnieniem i dowodem uznania wobec  osiągnięć dla wybranego w drodze głosowania ośrodka naukowego. W 2009 roku Kongres odbył się po raz pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej, w Warszawie. Jego Prezydentem był prof. H. Skarżyński, a głównymi organizatorami specjaliści z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

Poza przedstawicielami Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu udział w Konferencji brało kilka osób z Polski, którzy przedstawili 5 prezentacji ustnych, przewodniczyli 1 sesji oraz zaprezentowali 1 pracę w formie plakatowej.