Medal Politechniki Warszawskiej dla prof. Henryka Skarżyńskiego

Decyzją Kapituły z dnia 6 lutego 2013 roku prof. Henryk Skarżyński, Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu został uhonorowany Medalem Politechniki Warszawskiej „za rozwinięcie współpracy lekarzy z inżynierami w terapii wad słuchu”. Medale Politechniki Warszawskiej przyznawane są od 1997 roku. Podczas uroczystego posiedzenia Senatu Uczelni prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, wręczył prof. Skarżyńskiemu medal numer 36.

W swojej laudacji prof. Leon Gradoń, Kierownik Katedry Inżynierii Procesów Zintegrowanych PW, pokreślił wybitne zasługi i osiągnięcia naukowe prof. H. Skarżyńskiego:  – Prace prof. Skarżyńskiego tylko z zakresu otologii, dotyczące najnowszych rozwiązań w zachowaniu resztek słuchowych i leczeniu częściowej głuchoty – dziedziny, która rozwija się dopiero w nauce światowej – były cytowane w ostatnich 4 latach w literaturze międzynarodowej ponad 700 razy. Ponadto prof.  Skarżyński jest autorem i współautorem 14 patentów na urządzenia i metody związane z techniką medyczną. Prof. Gradoń przypomniał także o innych osiągnięciach prof. Henryka Skarżyńskiego. Do najważniejszych z nich należy zorganizowanie placówki, która według niezależnych badań ankietowych jest najlepszym szpitalem otorynolaryngologicznym w Polsce i jednym z najlepszych na świecie oraz doprowadzenie do przyjęcia w 2011 roku Konkluzji Rady Unii Europejskiej, mającej na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi.

– Przedstawiciele nauk technicznych i ścisłych zawsze zajmowali ważne miejsce w przedsięwzięciach, realizowanych przez prof. Henryka Skarżyńskiego – podkreślał prof. Gradoń. Obecnie, w ponad 300- osobowej kadrze Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu (IFPS) zatrudnionych jest prawie tyle samo inżynierów co lekarzy. Przykładem jednostek działających w ramach Instytutu, gdzie inżynierowie odgrywają kluczową rolę są m.in. Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej czy Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego, dzięki któremu IFPS stał się wiodącym ośrodkiem prowadzącym badania z zastosowaniem techniki fM-RI i metod elektrofizjologiczncznych.

Odbierając Medal Politechniki Warszawskiej prof. Henryk Skarżyński mówił: –Dziękuję, że  idea, którą realizuje ja i mój Zespół, została dostrzeżona. Dziękuję tym, którzy współtworzyli mój dorobek, którzy go dostrzegli, docenili i pozytywnie zaopiniowali. Dziś zostało to spersonifikowane i sprowadzone do mojej osoby.  

– Na okoliczność tego medalu chciałbym ogłosić trzy prawdy – dodał prof. Skarżyński. – Prawdą jest, że od ponad 30 kilku lat, tworząc warunki dla nowoczesnego leczenia,  opieraliśmy się  na ścisłej współpracy lekarzy, inżynierów, psychologów, pedagogów i innych specjalistów.  Przyczyniliśmy się do tego, by inżynier zyskał nowy status – inżyniera klinicznego-terapeuty.  Prawda druga – podjęliśmy współpracę z wieloma zespołami. Dziękuję przedstawicielom Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, Wydziału Inżynierii Materiałowej, Wydziału Mechatroniki. Udało nam się wspólnie zrobić sporo. Dzisiaj wymiar tej współpracy mógłby posłużyć dla kilkunastu dobrych rozpraw doktorskich. Efektami dotychczasowej współpracy z zespołami Politechniki Warszawskiej są już dziś konkretne rozwiązania wdrożone do praktyki klinicznej. Prawda trzecia – to jest dopiero początek współpracy – podkreślił prof. Henryk Skarżyński.

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu Medalem Politechniki Warszawskiej wyróżniony został także wieloletni pracownik tej uczelni – dr inż. Andrzej Muster za wkład we współpracę organizacji związkowych dla dobra pracowników Politechniki Warszawskiej. Medalem Młodego Uczonego uhonorowano natomiast dr Szymona Kozłowskiego z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego za nowatorską metodę identyfikacji i odkrycie kilkuset kwazarów leżących poza Obłokami Magellana.