Złoty Otis z Diamentem za przesiewowe badania słuchu

W dniu 16 kwietnia 2015 r. podczas ceremonii wręczenia Nagród Zaufania „Złoty OTIS 2015”, która odbyła się w Rezydencji Belverder – Klonowa w Warszawie, przedstawiciele Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu odebrali statuetkę „Złoty Otis z Diamentem”. Statuetka ta przyznana została Instytutowi za zorganizowanie Międzynarodowego Konsorcjum Badań Przesiewowych Słuchu, które z sukcesem realizuje Program wczesnego wykrywania wad słuchu w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci na trzech kontynentach.

Powołane do życia Międzynarodowego Konsorcjum Badań Przesiewowych Słuchu, w skład którego oprócz dwóch instytutów z Polski, obecnie wchodzą jednostki medyczne z takich krajów jak: Armenia, Kirgistan, Mołdawia, Rumunia, Senegal, Tadżykistan, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kongo jest kontynuacją wieloletnich działań profesora Henryka Skarżyńskiego, dyrektora  Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, oraz zespół Instytutu w zakresie promowania – najpierw w Polsce, a następnie innych krajach Europy i częściach świata – programów wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń słuchu u dzieci w wieku wczesno-szkolnym.

Od końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zespół Instytutu zorganizował i przeprowadził szereg działań, projektów i programów krajowych. Działania te zostały zauważone i docenione przez Ministerstwo Zdrowia, które powierzyło prof. Henrykowi Skarżyńskiemu realizację jednego z priorytetów podczas prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w Europie, pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi”. Wynikiem prac zespołu IFPS i negocjacji prowadzonych w trakcie prezydencji, było przyjęcie przez Ministrów Zdrowia wszystkich krajów Unii Europejskiej, 2 grudnia 2011r. w Brukseli, Konkluzji Rady UE nt. wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, z uwzględnieniem zastosowania narzędzi e-Zdrowia i innowacyjnych rozwiązań (2011/C 361/04).

Dodatkowo, z inicjatywy prof. Henryka Skarżyńskiego i w związku z realizacją priorytetu polskiej prezydencji, 22 czerwca 2011r. w Warszawie, doszło do przyjęcia dwóch Europejskich Konsensusów Naukowych:

 • Europejskiego Konsensusu Naukowego nt. badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – podpisanego przez przedstawicieli wiodących europejskich organizacji audiologów, okulistów, logopedów i terapeutów mowy, w tym Europejskiej Federacji Towarzystw Audiologicznych (EFAS), Unii Europejskich Foniatrów, Komitetu Terapeutów Mowy/Logopedów w Unii Europejskiej (CPLOL).
 • Europejskiego Konsensusu Naukowego nt. badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – podpisanego przez 35 przedstawicieli reprezentujących 27 krajów europejskich, zrzeszonych m.in. w Europejskiej Federacji Towarzystw Audiologicznych.

Realizowany przez zespół IFPS program badań przesiewowych słuchu u dzieci miał jednak objąć swym zasięgiem również kraje rozwijające się, które charakteryzuje niższy poziom medycyny i profilaktyki, i które najwięcej mogą skorzystać z przekazywanej im przez polskich specjalistów wiedzy i doświadczeń. Dlatego właśnie, do życia powołane zostało Międzynarodowe Konsorcjum Badań Przesiewowych Słuchu.

Szersza informacja na temat programów w Polsce i za granicą znajduje się tutaj.

Ceremonia wręczenia Nagród Zaufania „Złoty OTIS 2015” zgromadziła wybitne postaci świata medycyny, nauki oraz biznesu. Oprócz statuetek dla firm farmaceutycznych, produktów oraz sprzętu medycznego, wręczone zostały Honorowe Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2015:

 • Międzynarodowa Nagroda Zaufania „Złoty OTIS 2015” dla prof. Marka Rudnickiego, profesora chirurgii w Uniwersytecie Illinois w Chicago, od 2002 dyrektora Rezydencji Chirurgicznej w Illinois Masonic Medical Center w Chicago (University of Illionois/Metropolitan Group Hospitals Residency in Surgery), Prezydenta Światowej Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych

Honorowa Nagroda Zaufania „Złoty OTIS 2015” w dziedzinie medycyny dla:

 • prof. Olgierda Smoleńskiego (nagroda pośmiertna), wybitnej postaci polskiej nefrologii, współzałożyciel Fundacji Amicus Renis, której zadaniem była popularyzacja wiedzy na temat chorób nerek, ich zapobiegania i leczenia oraz pomysłodawca oraz wieloletni redaktor naczelny kwartalnika „Dializa i Ty” – ważnego źródła wiedzy o nefrologii i dializoterapii w Polsce
 • prof. Włodzimierza Jarmundowicza, kierownika Kliniki Neurochirurgii, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
 • dr Pawła Tabakowa z Kliniki Neurochirurgii, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Honorowa Nagroda Zaufania „Złoty OTIS 2015” w dziedzinie farmacji dla Prof. Haliny Grajeta, Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Honorowa Nagroda Zaufania „Złoty OTIS 2015” dla organizacji pacjentów dla Pawła Moszumańskiego ze Stowarzyszenia Wspierającego Chorych na Chłoniaki „Sowie Oczy”

Honorowa Nagroda Zaufania „Złoty OTIS 2015” „Lekarz i Społecznik” dla:

 • dr Anny Formanowicz – Fundacja AMF, wspierająca i ułatwiająca start w życiu rocznie 10 dzieciom z najbiedniejszych, patologicznych rodzin.
 • dr Jarosława Waneckiego – prezesa OIL, Płock

Honorowa Nagroda Zaufania „Złoty OTIS 2015” Media i Zdrowie dla:

 • Red. Zbigniewa Wojtasińskiego
 • Red. Joanny Morgi
 • Present-Service

Tegoroczna ceremonia wręczenia Nagród Zaufania „Złoty OTIS 2015” została połączona z sesją wykładową „Zdrowie – innowacje i kontrowersje”.

Uczestnicy wysłuchali wykładów: prof. Marka Rudnickiego „Niewyjaśnione wyleczenie nieoperacyjnych nowotworów – złe rozpoznanie czy cud?”, prof. Włodzimierza Jarmundowicza „Pierwszy na świecie przeszczep węchowych komórek glejowych pobranych z mózgu pacjenta z przerwanym rdzeniem”, prof. Aleksandra Sieronia „Zobaczyć niewidzialne w onkologii” oraz dr. Wojciecha Gryty „Nintedanib – przełom w leczeniu samoistnego włókniaka płuc (IPF)”. Sesję zamknęła prof. Barbara Górnicka wspomnieniem „Profesor Stefan Kruś – życia felieton przekorny”.