Ważne wyróżnienia dla prof. Piotra H. Skarżyńskiego

Prof. Piotr H. Skarżyński, zastępca kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, 24 maja 2019 r. w Lizbonie, został wybrany na audytora Europejskiej Federacji Towarzystw Audiologicznych (EFAS). Zaś w dowód uznania osiągnięć w Polsce 4 czerwca br. został Supertalentem w Medycynie 2019.

Europejska Federacja Towarzystw Audiologicznych zrzesza członków z 35 krajów, audiologów, laryngologów i audioprotetyków. Celem Federacji jest umożliwienie wymiany informacji i doświadczeń w dziedzinie edukacji, szkoleń, oceny słuchu, badań przesiewowych i badań naukowych. Współpraca taka przynosi korzyści pacjentom z zaburzeniami słuchu, a także zachęca naukowców do współpracy badawczej.

Warto dodać, że w roku 2011 w Warszawie odbył się X Kongres EFAS 2011 z licznym udziałem przedstawicieli z innych kontynentów, poświęcony diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji zaburzeń słuchu i mowy. W kongresie uczestniczyło prawie 800 osób lekarzy i naukowców z różnych stron świata, którzy prezentowali najnowsze wyniki badań naukowych i najlepsze praktyki kliniczne.

Konkurs Supertalenty „Pulsu Medycyny” honoruje zaś młodych lekarzy do 39. roku życia, którzy cieszą się autorytetem w swoim środowisku, a także wśród pacjentów i mogą pochwalić się udokumentowanymi osiągnięciami lekarskimi, naukowymi lub organizacyjnymi. Są to młode osoby o bardzo dużym dorobku naukowym, klinicznym, dydaktycznym i organizacyjnym.

Supertalenty w Medycynie to niezwykle prestiżowy konkurs organizowany przez „Puls Medycyny” od 2012 roku. Jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie liderów młodego pokolenia lekarzy, którzy dzięki swojej wiedzy, umiejętnościom i predyspozycjom będą wpływać na zmiany w sektorze ochrony zdrowia w Polsce w najbliższych latach. Zwycięzcę wybrało 10-osobowe jury złożone ze specjalistów z różnych dziedzin. Kandydaci oceniani byli w trzech kategoriach: osiągnięcia naukowe (m.in. granty, stypendia, publikacje, nagrody); zaangażowanie w działalność w przestrzeni publicznej (m.in. działalność charytatywna, związkowa, w stowarzyszeniach); perspektywy dalszego rozwoju (szanse na wpływy w sektorze ochrony zdrowia w najbliższych latach).

W pierwszej 10 Konkursu znalazło się 9 doktorów habilitowanych, w tym 4 mających stanowiska profesorów nadzwyczajnych. Najwięcej, bo 4 reprezentowało kardiologię, pozostali genetykę, immunologię, onkologię, diabetologię, nauki podstawowe.
***
Prof. Piotr Henryk Skarżyński – otorynolaryngolog, otorynolaryngolog dziecięcy, realizował 23 krajowe i międzynarodowe projekty badawcze, aktywnie uczestniczył w wielu konferencjach (ponad 1500 wystąpień), współautor ponad 800 publikacji naukowych. Recenzent w 23. prestiżowych czasopismach i aktywny członek 22 towarzystw naukowych, w tym w 9 z nich pełni funkcje w Zarządzie (m.in. Vice-President oraz Institutional Representative w International Society for Telemedicine and e-Health (2019-2021), wcześniej jako Representative Board Member (2016-2018). Od 2018 roku jest również członkiem-współzałożycielem Światowego Forum Słuchu (World Hearing Forum) przy World Health Organization (od 2018), członkiem Hearing Committee, American Academy of Otolaryngology–Head and Neck Surgery (od 2018). W 2017 roku objął funkcję Vice-President Grupy Hearring (Comprehensive Hearing Implant Centers) oraz sekretarzem Zarządu Towarzystwa Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich (TOFAP). Ponadto jest Regional Representative of Europe w International Society of Audiology (2016-2018), Member of Congress and Meeting Department w European Academy of Otology and Neuro-Otology (od 2014). W latach 2010-2014 pełnił również prestiżową, zaszczytną funkcję jako Vice Chairman (2010-2012) i Board Member (2010-2014) w Junior European Rhinology Society. Członek Forum Słuchu przy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Prof. Piotr Skarżyński pełni również trzy ważne funkcje w organizacjach krajowych jako biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie z zakresu: laryngologii w specjalizacji otorynolaryngologii (2017–2018), członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Otorynolaryngologia (od 2017) oraz delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie VIII kadencji (2018–2022).
Prof. Piotr Skarżyński posiada bardzo duży, oryginalny i wyróżniający się dorobek naukowy, przedstawiający jednocześnie niezwykle istotną wartość kliniczną. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż mimo zaledwie 10-letniego stażu naukowego, ma w swoim dorobku 663 prace naukowe, w tym monografie i rozdziały, a łączny IF wynosi blisko 150. To najwięcej wśród finalistów Konkursu Supertalenty.