Prof. Henryk Skarżyński przewodniczącym Rady Uczelni Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

28 stycznia 2021 r. Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wybrał na przewodniczącego Rady Uczelni prof. Henryka Skarżyńskiego. Nowa Rada Uczelni działa od 1 stycznia 2021 roku.

Rada Uczelni to organ uczelni publicznej, w skład którego wchodzi 6 albo 8 osób powoływanych przez senat, z zastrzeżeniem, że osoby spoza wspólnoty uczelni muszą stanowić co najmniej połowę tego składu. Obligatoryjnie członkiem rady uczelni jest przewodniczący samorządu studenckiego. Do Rady Uczeni UKSW powołano: dr. hab. Jana Cieciucha, prof. ucz., dyrektora Instytutu Psychologii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, ks. prof. dra hab. Waldemara Cisło, wykładowcę teologii fundamentalnej na Wydziale Teologicznym UKSW, dr. Piotra Jednaszewskiego, doradcę University of St Andrews, Tomasza Mankiewicza, kanclerza UKSW, bp dra Witolda Mroziewskiego, biskupa pomocniczego diecezji Brooklyn w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Ewę Staruch, studentkę pedagogiki i dziennikarstwa na UKSW.

Do zadań Rady Uczelni nalezą min. opiniowanie projektu strategii uczelni i statutu, monitorowanie gospodarki finansowej uczelni, wskazywanie kandydatów na rektora, czy opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni.

Warto dodać, że UKSW nie jest pierwszą uczelnią, którą swoim doświadczeniem organizacyjnym i dydaktycznym wpiera prof. H. Skarżyński, bowiem w 2020 r. był przewodniczącym pierwszej Rady Uczelni Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej.