Prof. Henryk Skarżyński członkiem Rady Programowej Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej

Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba powołał prof. Henryka Skarżyńskiego na członka Rady Programowej Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020-2024. Rada, której członkowie reprezentują różne dyscypliny naukowe i realizują nowatorskie projekty badawcze, sprawuje merytoryczną opiekę nad Uczelnianą Ofertą Dydaktyczną. Celem działania Rady jest tworzenie systemu współpracy międzywydziałowej i międzyuczelnianej, a tym samym tworzenie multidyscyplinarnej oferty dydaktycznej i badawczej, odpowiadającej potrzebom współczesnych form kształcenia i stymulacji badań.

Prof. Henryk Skarżyński swoim doświadczeniem organizacyjnym i dydaktycznym wpiera działania Politechniki Warszawskiej od kilkunastu lat. Kierowany przez Profesora Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu rozpoczął współpracę z Politechniką Warszawską w 1996 r. W 2009 r. podpisano kolejną umowę o współpracy, dotyczącą wdrożenia rozwiązań technologicznych w otolaryngologii, audiologii i foniatrii. Obecnie Instytut współpracuje z trzema wydziałami Politechniki, co doskonale obrazuje jak szeroki jest wachlarz wspólnych działań.

Centrum Studiów Zaawansowanych jest pozawydziałową jednostką Politechniki Warszawskiej. Idea Centrum zrodziła się w 2000 r., wraz z pierwszą ofertą wykładów na poziomie zaawansowanym, adresowaną do studentów studiów doktoranckich. Warto przypomnieć, że w roku 2016 Rada Centrum Studiów Zaawansowanych przyznała swoje najważniejsze Wyróżnienie Laus tibi, non tuleris qui vincula mente animoque prof. Henrykowi Skarżyńskiemu. Symbolem tej łacińskiej sekwencji był Kryształy Dwunastościan, zwany Kosmosem Pitagorasa, który jest przyznawany za osiągnięcia w budowaniu efektywnych przestrzeni badawczych i przełamywanie granic poznania.