Prof. Henryk Skarżyński powołany na członka Komitetu ds. Umowy Partnerstwa

W dniu 16 lutego 2023 r. Grzegorz Puda, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, podpisał powołanie prof. Henryka Skarżyńskiego reprezentującego Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na członka Komitetu ds. Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027. Komitet to wyjątkowe gremium, którego zadaniem jest zapewnienie koordynacji i monitorowania Umowy Partnerstwa oraz programów służących jej realizacji. Komitet do spraw Umowy Partnerstwa jest głównym organem wspierającym Ministra w procesie wykorzystywania środków Unii Europejskiej, zgodnie z przyjętymi przez Polskę zobowiązaniami. Umowa Partnerstwa jest podstawowym dokumentem, który określa strategię wykorzystania Funduszy Europejskich.

Do najważniejszych zadań Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa (UP) należą m.in.: przegląd wdrażania UP oraz programów służących jej realizacji, formułowanie propozycji zmian umowy, analizowanie zagadnień o charakterze horyzontalnym, mających wpływ na jej realizację, ocena realizacji 11 celów tematycznych, dotyczących Funduszy Europejskich, monitorowanie komplementarności wsparcia wdrażanych w Polsce programów, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027 jest wdrażana w oparciu o konkretne formy wsparcia dla poszczególnych osób, firm i jednostek samorządu terytorialnego. Zakłada kontynuację realizacji dotychczasowych programów krajowych, szesnastu programów regionalnych, programów współpracy transgranicznej i transnarodowej.