KONKURS NA STANOWISKO NAUKOWE ASYSTENTA

Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko naukowe asystenta w Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

Miejsce pracy: ul. Mokra 17, Kajetany k. Warszawy, 05-830 Nadarzyn

KONKURS NA STANOWISKO NAUKOWE ASYSTENTA

Warunki ogólne

Kandydaci powinni spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 534).

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Osoba posiadająca co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
 2. Posiadanie w dorobku co najmniej jednego artykułu naukowego, w której kandydat jest pierwszym autorem, a sumaryczny współczynnik wpływu Impact Factor (IF) wynosi co najmniej 20;
 3. Działalności naukowa, w tym autorstwo lub współautorstwo publikacji, o których mowa w pkt 2;
 4. Doświadczenie w przeprowadzaniu badań i analiz funkcjonalnego rezonansu magnetycznego;
 5. Udział w minimum jednym projekcie NCN jako wykonawca;
 6. Doświadczenie w przygotowywaniu własnych wniosków grantowych;
 7. Praktyczna znajomość oprogramowania Matlab, Neurobehavioral Presentation oraz SPM lub FSL lub Brain Voyager;
 8. Udokumentowane doświadczenie w prezentowaniu wyników badań na międzynarodowych konferencjach naukowych;
 9. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

Podstawowy zakres obowiązków:

 1. Udział w działalności badawczej Instytutu zgodnie z kompetencjami pracownika;
 2. Upowszechnianie wyników prac badawczych w formie publikacji oraz referatów wygłaszanych na konferencjach i posiedzeniach naukowych;
 3. Prowadzenie dokumentacji naukowej, harmonogramu aktywności naukowej (ROSA), zgłaszanie aktywności do bazy ROSA;
 4. Przygotowywanie wniosków na granty naukowe;
 5. Opracowywanie materiałów dydaktycznych i szkoleniowych z zakresu swojej specjalizacji;
 6. Organizowanie szkoleń, kursów, webinariów, podcastów, wykładów i zjazdów naukowych;
 7. Dbałość o stałe podnoszenie zakresu wiedzy i kwalifikacji zawodowych, nieustanne śledzenie najnowszej literatury – samokształcenie i udział w szkoleniach organizowanych przez pracodawcę.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie na stanowisko asystenta adresowane do Dyrektora IFPS;
 2. Życiorys zawierający informacje o przebiegu pracy naukowej i zawodowej;
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy;
 4. Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej (spis publikacji wraz ze wskaźnikiem IF oraz punktacją MNiSW, lista wystąpień konferencyjnych, inne osiągnięcia naukowe);
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
 6. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych;
 8. Dane kontaktowe (w tym adres e-mail).

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę.

Termin i miejsce składania dokumentów

Oferty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Fizjologii
i Patologii Słuchu” należy składać w Sekretariacie Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach ul. Mokra 17, Kajetany k. Warszawy, 05-830 Nadarzyn (godz. 8.00 – 16.00) do dnia 29 maja 2024 r.

O zakwalifikowaniu się do drugiego etapu, rozmowy kwalifikacyjnej oraz terminie spotkania rekrutacyjnego, kandydaci zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia zakończenia naboru ofert.

Przewidywany termin ogłoszenia wyników konkursu: 10 czerwiec 2024 r.

Załączniki