Klinika realizuje zadania leczniczo-usługowe, naukowe i dydaktyczno-szkoleniowe. W ich ramach zajmuje się kompleksową pomocą osobom z uszkodzeniami słuchu poprzez całościową diagnozę (audiologiczną, logopedyczną, pedagogiczną oraz psychologiczną), a także stałą rehabilitację różnych grup pacjentów. Klinika organizuje szkolenia dla specjalistów, rodziców i studentów. W ofercie Kliniki znajduje się terapia psychomotoryczna, terapia integracji sensorycznej oraz grupowe treningi słuchowe dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami słuchu oraz mowy. Jednym z ważniejszych osiągnięć zespołu Kliniki jest realizacja idei Domowej Kliniki Rehabilitacji (DKR). DKR wspiera rodziców w ich trudnej roli wychowawców dziecka z wadą słuchu. Celem tak nazwanego programu działania jest – z jednej strony – zwiększenie efektywności rehabilitacji dzieci z uszkodzonym narządem słuchu, z drugiej – ograniczenie kosztów opieki medycznej.W Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu powstało wiele publikacji przygotowywanych z myślą o rodzicach dzieci z wadą słuchu i mowy.

W zakresie diagnostyki do implantów słuchowych małych dzieci do 10 r.ż. oraz w zakresie całego programu rehabilitacji Zakład współpracuje z Kliniką Rehabilitacji.
Zespół Kliniki jest odpowiedzialny za organizację i nadzór merytoryczny programu osób rehabilitowanych w Centrum w Łebie.

Kliniczna

Osoby objęte diagnostyką i/lub terapią:

 • dzieci niesłyszące i niedosłyszące korzystające z klasycznych aparatów słuchowych
 • dzieci rodziców słyszących oraz głuchych korzystające z implantów ślimakowych
 • dzieci z zaburzeniami mowy różnego pochodzenia (opóźniony rozwój mowy, dysfazja, dyslalia)
 • dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, funkcjonowaniu emocjonalnym i społecznym
 • młodzież oraz dorośli pacjenci korzystający z klasycznych aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych
 • rodzice i opiekunowie dzieci z zaburzeniami słuchu.

Realizacja zadań Kliniki Rehabilitacji adresowanych do tak różnorodnych grup pacjentów wymaga z jednej strony wiedzy i doświadczenia, z drugiej stosowania różnorodnych form i metod pracy. Stąd obok indywidualnych konsultacji dla dzieci i dorosłych, zgłaszających się z całego kraju i kierowanych do Kliniki Rehabilitacji przez lekarzy audiologów, otolaryngologów lub foniatrów, prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne dla pacjentów z rejonu Warszawy i Mazowsza. Program terapii jest przygotowywany indywidualnie dla poszczególnych pacjentów lub odpowiednio dobranych grup i realizowany w ramach wielo – lub jednodniowych pobytów w Klinice. Hospitalizacje mają na celu ocenę skutków i ewentualną modyfikację postępowania terapeutycznego. Dla zwiększenia skuteczności działania organizowane są zajęcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy. W ramach turnusów rehabilitacyjnych, obok tradycyjnych, stosowane są nowoczesne metody wspomagające terapię.

Obserwacja kliniczna funkcji mowy ewidentnie wskazuje na złożoność procesów fizjologicznych niezbędnych dla jej realizacji. Posługując się wielkim skrótem, możemy stwierdzić, że dziecko będzie mówiło, jeśli:

 • jest motywowane do komunikacji poprzez relacje z otoczeniem
 • może obserwować gesty i mimikę rozmówcy
 • słyszy kierowaną do niego mowę
 • jest zdolne wykonywać ruchy konieczne do wymawiania słów.

Z faktów tych wynika zainteresowanie terapeutów nie tylko funkcjonowaniem jednego ze zmysłów, lecz integrującą pracą całego zespołu zmysłów. Problemy słuchowe bowiem mogą wynikać nie tylko z uszkodzenia receptora obwodowego, ale mogą być także wynikiem uszkodzenia centralnej – nerwowej części układu zmysłowego, w tym słuchowego. Szacuje się, że co najmniej u połowy dzieci z rozpoznanymi trudnościami w uczeniu się, dysleksją, zespołem zaburzeń uwagi i zachowania występują zaburzenia przetwarzania słuchowego. W wielu przypadkach w tej grupie dzieci to właśnie trudności słuchowe są przyczyną opóźnień w rozwoju mowy, w nauce, trudności w czytaniu i pisaniu czy zaburzeń zachowania. W procesie diagnostycznym, oprócz lekarza audiologa – specjalisty prowadzącego i koordynującego ten proces, uczestniczą specjaliści – przedstawiciele innych zawodów (logopeda, psycholog, pedagog) wraz z rodzicami, co pozwala uzyskać wiedzę na temat dziecka pod kątem medycznym, językowym, poznawczym i socjalnym. Specjaliści ci powinni wyposażyć rodziców w zadania, których wypełnianie może przeciwdziałać poważnym zaburzeniom rozwojowym. W ostatnich latach obserwuje się coraz więcej dzieci nie rozwijających mowy i języka z powodu różnych zaburzeń rozwojowych, często trudnych do zdefiniowania. Stąd poszukuje się metod wspomagających klasyczną terapię indywidualną. W Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w ostatnim okresie wprowadzono dwie metody oparte na założeniu, że ruch jest podstawą rozwoju każdego dziecka. Są to Integracja Sensoryczna oraz Metoda Psychomotoryczna Procus i Block.

Zespół Kliniki Rehabilitacji wspiera działalność Klubu Osób Implantowanych „Ślimaczek” organizując z różnych okazji atrakcyjne imprezy dla dzieci implantowanych. Przygotowywane są różnorodne materiały diagnostyczne i edukacyjne w formie książek, poradników, broszur, płyt CD, materiałów do powielania. Zespół udziela – zgodnie z zapotrzebowaniem, różnorodnych konsultacji w formie rozmów bezpośrednich, telefonicznych, on-line (przez internet). Ważną formą naszej działalności jest wydawanie na prośbę zainteresowanych osób lub instytucji różnorodnych opinii i ocen, które specjaliści Kliniki Rehabilitacji przygotowują na podstawie przeprowadzonych przez siebie obserwacji i badań.

Wiodące tematy

 • metody rehabilitacji słuchu, mowy i komunikacji językowej
 • opracowywanie narzędzi diagnostyczno – badawczych i pomocy terapeutycznych
 • rozwój mowy dziecka a rozwój funkcji słuchowych, jego dysfunkcje i zaburzenia
 • rozwój percepcji słuchowej różnych grup pacjentów implantowanych
 • program kształcenia rodziców dziecka z uszkodzonym słuchem (Domowa Klinika Rehabilitacji)
 • kształtowanie tożsamości dziecka głuchego oraz rodziców
 • problemy rodziny i dziecka z uszkodzeniami i zaburzeniami słuchu.

Najważniejsze osiągnięcia Kliniki

 1. Opracowanie i wdrożenie do praktyki programu rehabilitacji osób implantowanych wyposażonego w baterię narzędzi badawczych wykorzystywanych do sprawdzania postępów w rozwoju percepcji słuchowej dzieci, młodzieży i osób dorosłych w programie implantów ślimakowych i pniowych – badania wg tego programu zaowocowały ukończeniem 2 prac doktorskich oraz zaawansowaniem trzeciej. Opracowany program charakteryzuje się następującymi cechami:
  • interdyscyplinarność
  • rozwój programów pozwalających na wczesne wykrywanie wad słuchu oraz wczesne aparatownie
  • rozwój doradztwa i pomocy dla rodziców dzieci korzystających z różnych rozwiązań terapeutycznych
  • działania według standardów opracowanych w protokole postępowania diagnostyczno – leczniczo – rehabilitacyjnego
  • stosowanie różnych typów wszczepów ślimakowych
  • współpraca naukowa i kliniczna z wieloma ośrodkami naukowymi na świecie.
 2. Udział w międzynarodowym programie badań porównawczych dzieci implantowanych EARS – (Evaluation of Auditory Responsem to Speech). Celem badań w tym programie było przeprowadzenie longitudinalnej obserwacji postępów słuchowych w zakresie różnicowania, identyfikacji i rozumienia mowy dzieci korzystających z systemu implantu ślimakowego w różnych obszarach językowych. Do oceny rozwoju percepcji słuchowej zastosowano polską wersję zestawu testów z baterii EARS.
 3. Opracowanie i wdrożenie idei Domowej Kliniki Rehabilitacji poprzez:
  • kursy szkoleniowe dla specjalistów w zakresie rehabilitacji
  • zajęcia warsztatowe dla rodziców podczas turnusów diagnostyczno-rehabilitacyjnych organizowanych przy współpracy Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek-Człowiekowi”
  • wykłady dla lekarzy i terapeutów na Warsztatach Naukowo-Szkoleniowych Audiologii
  • wystąpienia na konferencjach krajowych i zagranicznych
  • staże indywidualne lekarzy i logopedów przebywających w Klinice Rehabilitacji
  • wykłady dla studentów Podyplomowego Studium Surdologopedii
  • opublikowanie szczegółowych informacji na stronach internetowych www.ichs.pl
  • szerokie udostępnienie rodzicom i specjalistom dostępu do 12 programów zawartych na płytach CD w pakiecie „Domowa Klinika Rehabilitacji”.

Należy podkreślić, że wdrożona w takim trybie „Domowa Klinika Rehabilitacji” ma szansę dobrze uzupełniać działania w ramach opieki nad osobami z zaburzeniami słuchu, głosu i mowy, jest tania, przyjazna, jej działania realizowane mogą być w miejscu zamieszkania pacjenta. Pełnić może także funkcję wspierającą adaptację rodziców do nowych warunków. Może mieć również znaczenie w przełamywaniu barier w komunikacji, może ułatwiać pozyskiwanie wiedzy oraz otwarcie na świat.

Dydaktyczna

 • szkolenia specjalistów z zakresu rehabilitacji
 • szkolenia nauczycieli, lekarzy, studentów
 • szkolenia rodziców dzieci z uszkodzonym narządem słuchu
 • dokonywanie przeglądu aktualnie działających ośrodków, opracowywanie i prowadzenie aktualnej bazy danych związanych z działalnością rehabilitacyjną poradni, gabinetów i punktów konsultacyjnych służących rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów rozwojowych w celu przekazywania potrzebnych i aktualnych informacji rodzicom i opiekunom podczas indywidualnych konsultacji specjalistycznych.

Zespół Kliniki Rehabilitacji uczestniczył, a także organizował szkolenia związane z profilem swojej działalności.

Zespół Kliniki

Kierownik kliniki:

 • Dr med. Anna Geremek-Samsonowicz  – Kierownik Kliniki

Ordynator Oddziału:

 • Dr med. Katarzyna Pronicka-Iwanicka  – Ordynator Oddziału

Lekarze:

 • Dr n.hum. Joanna Kobosko
 • Mgr Agnieszka Pankowska
 • Mgr Anna Barej
 • Mgr Edyta Zielińska-Bogdan
 • Mgr Magdalena Piełuć
 • Mgr Lidia Kłonica
 • Mgr Justyna Paluchowska
 • Mgr Agata Lutek
 • Mgr Barbara Waśkiewicz
 • Mgr Agnieszka Woźniak
 • Dr med. Jolanta Bielicka-Cymerman
 • Mgr. Joanna Solnica
 • Mgr. Justyna Walczak
 • Mgr. Karolina Kuklińska
 • Mgr. Anna Lus-Sałdyka
 • Mgr. Joanna Rostkowska
 • Dr n.hum. Beata Wojewódzka
 • Mgr. Natalia Czajka
 • Mgr. Anna Skoczylas
 • Mgr. Anna Kosińska
 • Mgr. Diana Grudzień

Psychologowie:

 • Mgr. Małgorzata Fludra
 • Mgr. Ewelina Latkowska
 • Mgr. Izabela Sarnicka

Dziecięcy program badania funkcji słuchowych
Domowa Klinika Rehabilitacji
Dziecko z wadą słuchu przed wszczepieniem i po wszczepieniu implantu ślimakowego
Grupa wsparcia dla rodziców 
Hospitalizacje w Klinice Rehabilitacji
Indywidualna pomoc psychologiczna – konsultacje, poradnictwo i psychoterapia dla dorosłych
Klub Osób Implantowanych „Ślimaczek” 
Pomóż dziecku, pomóż sobie
Implant ślimakowy- rehabilitacja osób dorosłych
Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców dzieci z uszkodzonym narządem słuchu
Wychowanie słuchowe szansą na rozwój komunikacji językowej Twojego dziecka

Fotogaleria

 

Dowiedz się więcej: