Domowa Klinika Rehabilitacji

Rehabilitacja jest bardzo ważnym etapem leczenia zaburzeń słuchu, głosu i mowy. Jest procesem długotrwałym oraz pracochłonnym, wymagającym dużego zaangażowania i kompleksowej wiedzy. Wynik leczenia, częstokroć bardzo drogiego, może być zniweczony przez brak odpowiedniej rehabilitacji.

W procesie rehabilitacji ogromne znaczenie ma wiedza, doświadczenie, cierpliwość, zaangażowanie oraz ciągłość opieki. Wiele z tych cech może być spełnionych w domu rodzinnym. „Domowa Klinika Rehabilitacji” w swoich założeniach wspiera proces przywracania do zdrowia, nie ograniczając zakresu odpowiedzialności profesjonalistów medycznych za efekt leczniczy. Aby możliwe było spełnienie tych założeń, konieczne jest wsparcie rodziców i specjalistów odpowiednią wiedzą i umiejętnościami. Nadrzędnym celem powołania do życia „Domowej Kliniki Rehabilitacji” jest z jednej strony – chęć zwiększenia efektywności rehabilitacji dzieci z uszkodzonym narządem słuchu, z drugiej – ograniczenia kosztów opieki medycznej i edukacyjnej nad dzieckiem. Realizując ideę „Domowej Kliniki Rehabilitacji” w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu opracowano i wydano różnego typu materiały przygotowywane z myślą o rodzicach, którym czasami bardzo trudno jest zostawić pracę, dom i inne obowiązki i regularnie odwiedzać specjalistów w poradniach – często dojeżdżając z dużych odległości. Dotychczas była to jedyna możliwość, aby dowiedzieć się, jak pracować z dzieckiem, by nie tracić drogocennego czasu. Celem naszych działań jest wyposażenie rodziców w różne nośniki potrzebnych informacji, z których mogą korzystać w domu. Nie sugerujemy bynajmniej, aby ograniczać lub zaprzestawać kontaktów ze specjalistami lub kontaktów rówieśniczych dziecka. Zarówno jedne, jak i drugie są mu bardzo potrzebne. Wiemy, że książki, filmy, komputery nie zastąpią czegoś, co jest najistotniejsze w rehabilitacji – kontaktu z drugim człowiekiem, gdyż jedynie w takiej relacji może się rozwijać język i mowa dziecka. Proponujemy jedynie, aby te narzędzia stały się przyjaznym wyposażeniem „Domowej Kliniki Rehabilitacji”, gdzie rodzice pełnią najważniejszą, niezastąpioną przez nikogo rolę.

Sukces w rehabilitacji odniesie ta rodzina, w której dziecko:

  • nauczy się wykorzystywać swoje resztki słuchowe,
  • opanuje język ojczysty w sposób bierny (rozumienie mowy i języka),
  • opanuje język ojczysty w sposób czynny (mówienie, posługiwanie się językiem ojczystym we wszelkich formach komunikacji językowej).

Sukces w tej dziedzinie jest kategorią subiektywną. Rozpatrywać zawsze go należy w odniesieniu do indywidualnych możliwości i ograniczeń dziecka.

Istotą procesu, który nazywamy rehabilitacją dziecka z wadą słuchu, jest towarzyszenie mu w rozwoju języka ojczystego. Praca ta ma miejsce nie tylko w poradni, lecz także w domu, gdzie dziecko przebywa stale, tj. od rana do wieczora przez 365 dni w roku. To zadanie mogą wypełnić rodzice odpowiednio przygotowani merytorycznie i emocjonalnie.

Rodzice łatwiej osiągną zamierzone cele we współpracy z wielospecjalistycznym zespołem profesjonalistów. Niestety współcześnie pojawia się wiele przeszkód w systematycznym korzystaniu z porad specjalistów w poradni. Stąd wynika potrzeba wspierania działań rodziców na terenie domu rodzinnego. Domowa Klinika Rehabilitacji chce wyjść naprzeciw specyficznym potrzebom i wypełniać luki, jakie istnieją na polu zapewnienia kompetentnej i skutecznej pomocy rodzinie wychowującej dziecko z wadą słuchu. Klinika nawiązuje do najlepszych tradycji edukacji rodziców, także drogą korespondencyjną – John Tracy Clinic w Los Angeles – doświadczenia amerykańskie oraz polskie doświadczenia zebrane przez doc. dr Marię Góral dzięki wieloletniej akcji, która zaowocowała kilkunastoma zeszytami Listów do rodziców dzieci z wadą słuchu.

Formy pracy Domowej Kliniki Rehabilitacji:

  • przygotowanie publikacji – książki, broszury, materiały do powielania
  • opracowywanie i upowszechnianie informacji praktycznych
  • przygotowanie pomocy edukacyjnych do zajęć logopedycznych i wspierających rozwój poznawczy dziecka (na płytach CD)
  • udzielanie konsultacji na rzecz rodziców i dziecka bez konieczności dojeżdżania do odległej placówki specjalistycznej (telefon, fax, poczta)
  • wykorzystywanie internetu – materiały edukacyjne na stronach www
  • konsultacje on-line

Dotychczasowe dokonania:

Przygotowaliśmy i wydaliśmy różnego rodzaju materiały edukacyjne adresowane do rodziców. Mogą one również służyć specjalistom pracującym z dziećmi w wielu ośrodkach w Polsce.

Specjaliści z Domowej Kliniki Rehabilitacji mają świadomość, że wszystkie te działania nie zastąpią oddziaływań w bezpośredniej relacji specjalista-pacjent (rodzice i dziecko). Oferta Kliniki ma być jedynie znaczącym uzupełnieniem pracy w placówce rehabilitacji.