Kolejny milowy krok

W dniu 10 maja 2012 r. odbyło się uroczyste  otwarcie Światowe Centrum Słuchu, z udziałem m.in.

Marszałek Sejmu Ewy Kopacz,  Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza, Ministra Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej, Metropolity Warszawskiego Kardynała Kazimierza Nycza, Jego Ekscelencji Abdelkadera Khemri Ambasadora Algierii, licznych przedstawicieli resortów zdrowia, oświaty, nauki, urzędów centralnych, PAN-u, rektorów 7 uczelni oraz blisko 200 przedstawicieli świata nauki reprezentujących Katedry i Kliniki z Polski i innych kontynentów. Ponadto w uroczystym otwarciu wzięli udział przedstawiciele licznych towarzystw naukowych i organizacji pozarządowych m.in.: The American Otological Society, , European Federation of Audiological Societies; Politzer Society, Instytutu Kardiologii, Instytutu Matki i Dziecka, Instytutu Medycyny Pracy oraz Polskiego Klubu Biznesu, Europejskiego Klubu Biznesu.

Otwarcie Światowego Centrum Słuchu poprzedziła konferencja prasowa, na którą  akredytowaliśmy 81 dziennikarzy, reporterów i fotoreporterów. Otwarcie śledziło 12 kamer, a przybycie trzech wozów transmisyjnych zapewniło nam obecność on-line. W tych dniach łącznie ukazało się ponad  100 materiałów w stacjach radiowych telewizyjnych, prasie i na portalach internwch.

Konferencję zakończyło uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy „Wspierającym nowe idee komunikacji – dziękujemy”, na której znalazło się 99 nazwisk ludzi ze świata mediów.

Otwarcie Światowego Centrum uświetniło przemówienie Premiera RP Donalda Tuska, który powiedział m.in.:

Kiedy ludzie słyszą się nawzajem, lepiej się rozumieją, a kiedy się rozumieją, rzeczywistość jest zdecydowanie lepsza.

Pan Premier Donald Tusk złożył deklarację wsparcia:

Będziemy dyskutować z Ministrem Zdrowia, z Ministrem Finansów, o tym jak wesprzeć powstający narodowy program, który będzie służył walce z tymi schorzeniami – dodał.

Deklaracja Premiera RP stanowi zwieńczenie wieloletnich działań prof. Skarżyńskiego i zespołu  Instytutu w zakresie organizowania badań przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym, w tym działań podczas polskiej prezydencji w Radzie UE, dzięki którym temat wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych u dzieci był jednym z priorytetów prezydencji w obszarze zdrowia publicznego.

Po wystąpieniu Premiera RP prof. H. Skarżyński przybliżył zgromadzonym gościom historię powstania Centrum.

Powodów, dla których to miejsce jest wyjątkowe jest wiele. Tu zostały wykonane pierwsze w świecie operacje częściowej głuchotyy, podczas których  elektrycznie dopełniliśmy normalny słuch na niskich częstotliwościach. To było coś  fantastycznego i coś w co wiele osób przez długi czas nie wierzyło. – powiedział w trakcie prezentacji prof. H . Skarżyński – Tu zapoczątkowano, na dużą skalę, usługi telemedyczne. Dziś mamy dwa najnowocześniejsze studia, mamy pierwszą krajową sieć telemedycyny, która umożliwia kontakt i daje szansę wykorzystania najnowszych technologii teleinformatycznych, jakie pojawiły się w codziennym użytkowaniu klinicznym. To tu wykonywanych jest najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch. Łatwo o tym mówić, znacznie trudniej jest to zrobić  – dodał.

Po prezentacji odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi, którego wspólnie dokonali:

 • Marszałek Sejmu Ewa Kopacz,
 •  Prezes Rady Ministrów Donald Tusk
 • Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz
 • Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska 
 • Metropolita Warszawski Kardynał Kazimierz Nycz
 • Prezydent American Otological Society prof.Herman Jenkins
 • Prezydent Europejskiej Federacji Towarzystw Audiologicznych Kurt Stephan
 • Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  prof. Marek Krawczyk
 • Rektor Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina prof. Stanisław Moryto
 • Rektor Elekt Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt
 • Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej  prof. Jan Łaszczyk
 • Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski
 • Dyrektor Rady Głównej Instytutów Badawczych  prof. Leszek Rafalski
 • Prof. Henryk Skarżyński wraz ze swoimi małymi pacjentami

Część artystyczną rozpoczęła Małgorzata Jałocha wzruszającym hymnem  pt. :”Słyszę”.

Scenki rodzajowe i skecze  przygotowały i przedstawiły dzieci, które dzięki implantom mogą normalnie rozwijać swoje umiejętności i pasje sportowe, plastyczne, muzyczne. Pięknie śpiewają i grają na różnych instrumentach. Szczególne wzruszenie wśród zgromadzonych gości wywołały ich odpowiedzi na pytanie o ulubiony dźwięk:

 • krzyk kibiców – Sebastian,14 lat
 • perkusja – Olaf,  10 lat
 • dzwonek kończący lekcję – Marysia, 14 lat
 • gwizdek sędziego – Mateusz, 15 lat
 • śpiew ptaków – Estera, 15 lat
 • gitara – Natalia, 8 lat
 • śpiew – Roksana, 6 lat
 • rżenie konia – Sylwia, 12 lat
 • odbicie piłki tenisowej – Sara, 12 lat
 • skrzypce – Daria, 10 lat
 • instrumenty strunowe – Alicja, 13 lat

Tę część uroczystości zakończył  występ Marcina Wyrostka laureata drugiej edycji programu rozrywkowego Mam Talent.

Dziękuję Państwu za to, że możemy tu być wspólnie, razem wielką rodziną wspierającą nowe idee komunikacji międzyludzkiej zwłaszcza młodego pokolenia – powiedział prof. H. Skarżyński uroczyście żegnając zgromadzonych gości.

Za przybycie i obecność prof. Skarżyński szczególnie podziękował również:

 • Senatorowi Rafałowi Muchackiemu Przewodniczącemu Senackiej Komisji Zdrowia
 • Poseł Beacie  Małeckiej-Libera Wiceprzewodniczącej Sejmowej Komisji Zdrowia
 • Posłowi Henrykowi Smolarzowi
 • Senatora Andrzejowi Kobiakowi
 • Mieczysławowi Kasprzakowi Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Gospodarki
 • Tadeuszowi Sławeckiemu Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
 • Adamowi Zdziebło Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
 • Aleksandrowi Soplińskiemu Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 • Przemysławowi Bilińskiemu Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu
 • Grzegorzowi Cessakowi Prezesowi Głównego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 •  Marcinowi Antoniakowi p.o. Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Zdrowia
 •  byłym Podsekretarzom Stanu w Ministerstwie Zdrowia: dr Adamowi Fronczakowi i dr Andrzejowi Włodarczykowi
 • doradcom Prezydenta RP: dr Joannie Staręgę-Piasek, prof. Tomaszowi Boreckiemu,
 • Arturowi Brzósce Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Janinie  Pszczółkowskiej Wiceprezes KRUS
 • Danielowi Zaharenko Wiceprezesowi KRUS
 • Zbigniewowi Teterowi Wiceprezesowi  Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Oldze Johan Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Stołecznego Warszawy
 • Agnieszce Kuźmińskiej Wicestaroście Pruszkowskiemu
 • Januszowi Grzybowi Wójtowi Gminy Nadarzyn
 • Beacie Cholewce Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia
 • Michałowi Kępowiczowi Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia
 • Jadwidze Jaszczyk Dyrektor Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia
 • prof. Michałowi Kleiberowi Prezesowi Polskiej Akademii Nauk
 • prof. Jackowi Zarembie Dziekanowi Wydziału V Nauk Medycznych PAN
 • prof. Tadeuszowi Kaczorkowi Przewodniczącemu Centralnej Komisji ds. stopni i tytułów naukowych
 • prof. Wojciechowi Noszczykowi Wiceprzewodniczącemu Centralnej Komisji ds. stopni i tytułów naukowych
 • prof. Krzysztofowi Janowi Kurzydłowskiemu Dyrektorowi Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • Leszkowi Grabarczykowi Zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • prof. Leszkowi Rafalskiemu Przewodniczącemu Rady Głównej Instytutów Badawczych
 • prof. Danucie Koradeckiej Wiceprzewodniczącej Rady Głównej Instytutów Badawczych, Dyrektor CIOP
 • prof. Andrzejowi Członkowskiemu Przewodniczącemu Rady Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 • prof. Włodzimierzowi Boleckiemu Wiceprezesowi Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 • prof. Łukaszowi Turskiemu Przewodniczącemu Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik
 • Robertowi Firmhoferowi Dyrektorowi Centrum Nauki Kopernik
 • prof. Markowi Krawczykowi Rektorowi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • prof. Joannie  Jędrzejczak Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
 • prof. Janowi Szmidtowi Dziekanowi Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, Rektorowi  Elektowi Politechniki Warszawskiej
 • prof. Stanisławowi Moryto Rektorowi Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
 • prof. Ryszardowi  Zimakowi  Rektorowi Elektowi Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
 • prof. Janowi  Łaszczykowi Rektorowi Akademii Pedagogiki Specjalnej
 • prof. Alojzemu Szymańskiemu Rektorowi Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
 • prof. Jerzemu Pawłowi Nowackiemu Rektorowi Polsko-Japońskiej Szkoły Technik Komputerowych
 • prof. Alojzemu  Nowakowi  Dziekanowi Wydziału Zarządzania, Przedstawicielowi Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. Witoldowi Rużyłło Dyrektorowi Instytutu Kardiologii
 • dr  Olafowi  Gajlowi Dyrektorowi Ośrodka Przetwarzania Informacji Instytutu Badawczego
 • dr  Tomaszowi Maciejewskiemu  Dyrektorowi Instytutu Matki i Dziecka
 • prof. Przemysławowi  Oszukowskiemu Dyrektorowi  Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki
 • prof. Jerzemu Stelmachów Zastępcy Dyrektora Instytutu Reumatologii
 • prof. Marioli Śliwińskiej-Kowalskiej  Zastępcy Dyrektora Instytutu Medycyny Pracy
 • prof. Wojciechowi  Hanke Zastępcy Dyrektora Instytutu Medycyny Pracy
 • Stanisławowi Traczykowi Dyrektorowi Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
 • prof. Krzysztofowi  Szamałkowi Zastępcy Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Przyjaciołom Po Wsze Czasy

  • Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu
  • prof. Longinowi Pastusiakowi
  • dr Józefowi Oleksemu
  • Jerzemu Koźmińskiemu
  • dr Mari Gajęckiej- Bożek
  • prof. Andrzejowi Czyżewskiemu
  • prof. Edwardowi Hojanowi
  • Andrzejowi Marchewce
 • konsultantom krajowym: prof. Wiesławowi Jędrzejczakowi, prof. Bolesławowi Samolińskiemu, prof. Grażynie Niedzielskiej, prof. Grzegorzowi Pawlickiemu, prof. Markowi Rogowskiemu, prof. Grzegorzowi Opolskiemu,
 •  przedstawicielom Zespołu Konsultanta Krajowego w dziedzinie otorynolaryngologii: dr Pawłowi  Dobrzyńskiemu, prof. Wojciechowi Golusińskiemu, prof. Henrykowi Kaźmierczakowi, dr Bogdanowi Kibiłddzie, prof. Tomaszowi Kręcickiemu, prof. Jurkowi Olszewskiemu
 • Przedstawicielom Marszałka Województwa Mazowieckiego
 • Przedstawicielom:
  • Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
  • Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
  • Przedstawicielom  Naczelnej Rady Lekarskiej i  Okręgowych Rad lekarskich
  • Kapituły Akademii Polskiego Sukcesu
  • Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
  • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
  • Polskiego Klubu Biznesu
  • Europejskiego Klubu Biznesu
  • Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości
  • Fundacji Rolanda McDonalda
  • Stowarzyszenia Obywatelskiego Dom Polski
  • Światowej Fundacji Zdrowie –Rozum-Serce
  • Fundacji Ochrony Zdrowia Inwalidów
  • Cochlear Company
  • Medel Group
  • Advanced Company
  • Mennicy Metali Szlachetnych

Na uroczystym otwarciu Światowego Centrum Słuchu gościliśmy 30 znakomitych gości, wybitnych naukowców z całego świata, którzy reprezentowali światowe, europejskie i amerykańskie towarzystwa naukowe, m.in.

 • prof. Christoph von Ilberg z Niemiec – pionier implantów ślimakowych
 • prof. George Tavartkiladze z Rosji – były Prezydent Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitiae Sacrum
 • prof. Nuri Ozgirgin z Turcji – Prezydent Politzer Society
 • prof. Herman  Jenkins z USA – Prezydent The American Otological Society
 • prof. Kurt Stephan z Austrii  – Prezydent  European Federation of Audiological Societies
 • prof. Antonio Della Volpe           z Włoch – Członek Politzer Socity
 • prof. David L. McPherson z USA          – Członek International Society of Audiology
 • prof. Rene Gifford z USA – Członek American Acoustic Society
 • prof. Jose-Luis Padilla z Hiszpanii – Członek European Association of Methodology
 • prof. Sophia Kramer z Holandii – Prezydent International Collegium of Rehabilitative Audiology
 • prof. Tim  Terzis  z Grecji – założyciel Hellenic Rhinologic Society i członek European Rhinologic Society
 • prof. Milan Stankovic z Serbii – Instructor and Regional Secretary of European Academy of Otology & Otoneurology (EAONO)
 • dr  Agnieszka Szczepek z Niemiec – Członek International Inflammation Society
 • prof.  Ad   Snik z Holandii – Członek International Society of Audiology
 • prof. Erwin Hochmair  z Austrii – Członek Institute of Electrical and Electronics Engineers,
 • prof. Stavros Hatzopoulos z Włoch – Członek International Evoked Responses Audiology Group (IERASG)
 • prof. Jamol Kholmatov z TadżykistanuCzłonek Towarzystw ORL Azji Środkowej
 • prof. Sergey Pukhlik z Ukrainy – Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Alergologów i Immunologów
 • Richardowi Brookowi Prezydent Cochlear Europa
 • dr Markowi Pollakowi Przedstawiciel Med-El
 • Krisowi Zimmerrowi Przedstawiciel Advanced Bionics

Członkowie Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitiae Sacrum:

 • dr  Ingeborg Hochamir z Austrii
 • prof. Michal Luntz z Izraela
 • prof. Wolf-Dieter Baumgartner z Austrii

Członkowie European Federation of Audiological Societies:

 • prof. Joseph Attias z Izraela
 • dr  Ewa Raglan z Wielkiej Brytanii
 • prof. Frans Coninx z Niemiec
 • prof. Norbert Dillier ze Szwajcarii
 • dr Tetyana Golubok-Abyzova z Ukrainy

Uroczyste Otwarcie Światowego Centrum Słuchu zakończyła Międzynarodowej Konferencji Naukowej, która odbyła się 11 maja 2012. Program obejmował prezencję 43 prac.

Międzynarodową Konferencję Naukową zakończyło uroczyste odsłonięcie tablicy „Wspierającym nowe idee komunikacji – dziękujemy”, na której znalazło się 31 nazwisk ludzi nauki i medycyny ze świata.

 • Joseph Attias Izrael
 • Ewa Raglan Wielka Brytania
 • Rene Gifford USA
 • Herman Jenkins USA
 • Nuri Ozgirgin Turcja
 • Norbert Dillier Szwajcaria
 • Jamol Kholmatov Tadżykistan
 • David McPherson USA
 • Tatiana Golubok-Abyzowa Ukraina
 • Milan Stankovic Serbia
 • Sergey Pukhlik Ukraina
 • Antonio della Volpe Włochy
 • Tim Terzis Grecja
 • Stavros Hatzopoulos Włochy
 • Jose-Luis Padilla Hiszpania
 • Frans Coninx Niemcy
 • Michal Luntz Izrael
 • Christoph von Ilberg Niemcy
 • Wolf-Dieter Baumgartner Austria
 • Erwin Hochmair Austria
 • Ingeborg Hochmair Austria
 • Kurt Stephan Austria
 • Sophia Kramer Niemcy
 • Ad Snik Holandia
 • George Tavartkiladze Rosja

Każdego dnia podczas uroczystości gościliśmy  ponad 700 osób.