Inauguracja roku akademickiego 2012/2013 na Politechnice Warszawskiej

W dniu 1 października 2012 roku w Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2012/2013. Wykład inauguracyjny Wybrane perspektywy dla inżynierii i medycyny wygłosił prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński.

Uroczystość otworzył nowo wybrany Rektor prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, który w swoim wykładzie wyraził troskę o rozwój Uczelni. Jej fundamentem jest pozyskiwanie najzdolniejszych absolwentów szkół średnich i rozbudzanie w nich zamiłowania do nauk technologicznych. Profesor podkreślił, iż mimo niżu demograficznego rekrutacja na Politechnikę Warszawską cieszyła się dużym zainteresowaniem i w stosunku do roku ubiegłego wzrosła liczba kandydatów.

Nasi absolwenci w opiniach pracodawców są wymieniani jako najlepsi w Polsce, a tylko kilka procent naszych absolwentów po ukończeniu studiów – tak się zresztą dzieje w większości renomowanych uczelni w kraju – ma kłopot ze znalezieniem pracy – argumentował wybór studentów prof. Szmidt.

W swojej prezentacji prof. Skarżyński przedstawił słuchaczom możliwości rozwoju i korzyści jakie wynikają z połączenia wiedzy technicznej z medycyną. Współpraca ta widoczna jest na co dzień w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w obszarach takich jak obrazowanie biomedyczne, implanty słuchowe, protezki transmisji dźwięku czy telemedycyna.

Telemedycyna jest jedną z największych perspektyw nie tylko dla pacjenta, ale właśnie do rozwoju współpracy pomiędzy inżynierią i medycyną. Jest szansą na holistyczne podejście
do różnych problemów człowieka. Jest nowym kierunkiem politechnicznym. Nie można jednak zapomnieć o innych perspektywach naszej współpracy takich jak poznawanie mózgu, tworzenie nowych materiałów czy nowych rozwiązań transmisji dźwięku.

Profesor Henryk Skarżyński przypomniał również, iż w 2004 roku zostało podpisane oficjalne porozumienie o współpracy pomiędzy Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu a Politechniką Warszawską w zakresie implementacji innowacyjnych rozwiązań technologicznych w otolaryngologii, audiologii i foniatrii.