11 Kongres Europejskiej Federacji Towarzystw Audiologicznych EFAS

W dniach 19-22 czerwca 2013 roku w Budapeszcie odbył się 11 Kongres Europejskiej Federacji Towarzystw Audiologicznych (seria European Federation of Audiological Societies). Poprzedni kongres, w 2011 roku, organizowany był przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. W EFAS 2013 wzięło udział ponad 700 uczestników z 25 krajów. Dziesięcioro pracowników reprezentowało IFPS. Konferencji towarzyszły liczne warsztaty i sympozja satelitarne oraz 50th National Conference of the Audiology Sections of the Hungarian Society of Oto-Rhino-Laryngology, Head and Neck Surgery. Głównym organizatorem i Prezydentem Kongresu był Prof. Dr. József Géza Kiss z Uniwersytetu w Szeged.

Główne bloki tematyczne EFAS 2013 dotyczyły następujących zagadnień:

1. Programy przesiewowych badań słuchu w Europie:
a) u noworodków – porównanie wyników badań ABR i OAE (m.in. Polska/Kajetany – Prof. H. Skarżyński, Włochy/Rzym – Prof. F. Grandori, Belgia/Leuven – Prof. J. Wouters, Austria/Innsbruck – K. Prof. Stephan);
b) u dzieci w wieku szkolnym – (prowadzony przez prof. H. Skarżyńskiego – Polska/Kajetany)

2. Ocena długotrwałych korzyści z implantu ślimakowego:
a) Niemcy/Freiburg – – wskazanie na aspekty psychologiczne (obniżona samoocena i presja rodziny) oraz społeczne (niska świadomość otoczenia i ograniczona mobilność pacjentów);
b) Szwajcaria/Zuerich: obserwuje się tendencje do przeprowadzania implantacji ślimakowej w coraz niższym wieku oraz u coraz większej liczby osób dorosłych;
c) Polska/Kajetany: wskazuje się na coraz częstsze skuteczne i przynoszące znaczące korzyści dla pacjenta implanatcje w głuchocie prelingwalnej;
d) Włochy/Rzym: populacyjne analizy wskazują na to, że osoby które dostały implant przed 6rz posługują się głównie mową, a osoby które otrzymały protezę po 10rz porozumiewają się przede wszystkim za pomocą języka migowego;
e) Wielka Brytania/Nottingham: z obserwacji wynika, że większość osób z niedosłuchem nie trafia do szkół masowych, co skutkuje dużymi ograniczeniami społecznymi i psychologicznymi pacjentów;
f) Holandia/Nijmegan: osoby z CI wykazują znaczne problemy z integracją społeczną, w związku z czym zaleca się włączanie ich w interakcje społeczne zarówno z osobami ze słuchem prawidłowym, jak i z niedosłuchem;
g) Węgry/Szegod: pojawiła się sugestia, ze nie należy porównywać w sposób jednoznaczny wyników pacjentów z niedosłuchem pre- i postlingwalnym, ponieważ stymulacja za pomocą implantu jest innego rodzaju oraz znacząco inna jest etiologia zaburzenia, rozwiązaniem jest tworzenie podgrup w przypadku obu typów niedosłuchu;

3. Leczenie częściowej głuchoty: ocena różnych rodzajów stymulacji akustycznej; możliwość zachowania resztek słuchowych i związek z głębokością wszczepu oraz rodzajem zastosowanej elektrody (Niemcy/Hannover – Prof. Thomas Lenarz, Belgia/Antwerpia – Prof. P. van de Heyning, Polska/Kajetany – Prof. H. Skarżyński); potrzeba uwzględnienia nie nakładania się naturalnej organizacji tonotopowej ślimaka oraz kanałów stymulacji za pomocą implantu (szczególnie w przypadku krótszej insercji), wskazania iż niewielkie pogorszenie wyników w badaniu audiometrii tonalnej po implantacji ślimakowej nie jest związane z obecnością urządzenia w strukturach ślimaka ani operacją per se, ale jest wynikiem etiologii niedosłuchu oraz faktu samoistnego postępowania zaburzenia;

4. Porównanie skuteczności dwustronnej implantacji ślimakowej oraz stymulacji bimodalnej: omówienie efektów
a) head-shadow (blokowanie przez głowę drogi falom dźwiękowym do przeciwległego ucha, przede wszystkim w przypadku dźwięków o wysokich częstotliwościach, których długość fal jest krótsza niż wymiary głowy; w słyszeniu obuusznym dostrzega się różnice w intensywności dźwięków docierających z różnych źródeł);
b) sumacji (zyskiem z faktu słyszenia obousznego jest możliwość wykorzystania informacji z obojga uszu);
c) squelch (eliminacja informacji zbędnych poprzez wybór ucha o wyższym stosunku sygnału do szumu); trwają debaty czy tego typu zyski są na tym samem poziomie w przypadku stymulacji bimodalnej., tj. zastosowania implantu ślimakowego w jednym uchu i aparatu słuchowego w drugim;

5. Testy mowy do oceny korzyści z implantu ślimakowego: walidacja adaptacji językowych testów AAST, Matrix, Digit Triplet;

6. Modelowanie niedosłuchu odbiorczego: omówienie zaawansowanych algorytmów matematycznych;

7. Przegląd innych niż implanty ślimakowe urządzeń do wspomagania słuchu: skuteczność leczenia z zastosowaniem implantów kostnych Baha i BoneBridge (w głuchocie mieszanej i przewodzeniowej > 35dB w pasmach 500-3000Hz oraz jednostronnym niedosłuchu odbiorczym, u pacjentów z deformacjami w obrębie ucha) oraz implantu do ucha środkowego Vibrant Soundbridge (niedosłuchy obustronne odbiorcze oraz przewodzeniowe);

8. Neuropatia słuchowa: nowe metody diagnostyki różnicowej;

9. Szumy uszne i nadwrażliwość słuchowa: niwelowanie objawów za pomocą implantacji ślimakowej, aspekty psychologiczne zaburzeń (depresja, lęk);

10. Zaburzenia równowagi: diagnostyka i leczenie;

11. Centralne zaburzenia słuchu: kontrowersje związane z etiologią, diagnostyką różnicową, aspektami poznawczymi i emocjonalnymi zaburzeń;

12. Przetwarzanie informacji słuchowej na wyższych poziomach drogi słuchowej:
a) badania elektrofizjologiczne (AEP, EEG, ERP) – diagnostyka i przewidywanie korzyści z zastosowania określonych rozwiązań medycznych; wpływ treningu muzycznego na przetwarzanie bodźców słuchowych; powtarzalność pomiarów; potrzeba częstych szkoleń specjalistów;
b) badania neuroobrazowe fMRI – wyniki wskazują za duą plastyczność funkcjonalną mózgu; w przypadku głuchoty jednostronnej wskazuje się na mózgowe odpowiedzi obupółkulowe, a nie jak ma to miejsce w słuchu naturalnym – przede wszystkim w półkuli kontralateralnej do stymulacji; w przypadku zastosowania jednego implantu ślimakowego wskazuje się na nadmierne pobudzenie jednostronne; trwają próby opisania złożonej mózgowej sieci odpowiadająca za przetwarzanie języka – sugeruje się dominację lewopółkulową dla przetwarzania bodźców zmieniających się szybko w czasie (20-80ms) a jako główne miejsce wolniejszej obróbki bodźców słuchowych (powyżej 100ms) wskazuje się półkulę prawą;

13. Genetyka i biologia molekularna: omówienie licznych mechanizmów powstawania niedosłuchu wrodzonego (50% przypadków; genetycznego – autosomalnego, mitochondrialnego, w syndromach tj. Turner, Down oraz środowiskowego – w wyniku niedotlenienia, infekcji, zastosowania określonych leków), wskazuje się na wysokość kosztów programów przesiewowych oraz trwają debaty nad koniecznością ich prowadzenia oraz ich zakresu;

14. Nowe produkty komercyjne: przedstawienie implantu ślimakowego firmy Cochlear – Nucleus 6 oraz wodoodpornego procesora dźwięku firmy Advanced Bionics – Neptune

Zespół Instytutu wziął udział w wielu wydarzeniach naukowych na zaproszenie, co świadczy o uznaniu dorobku i pozycji naukowej konkretnych specjalistów oraz poziomu naukowego zgłoszonych prac. Profesor Henryk Skarżyński podczas kongresu pełnił funkcję członka Komitetu Naukowego, wybranego przez prestiżowe międzynarodowe gremium naukowe. Inne rodzaje aktywności naukowej, w których Zespół uczestniczył przedstawiono w tabeli poniżej.

Aktywność naukowa Przedstawiciel IFPS
Organizacja i prowadzenie sesji naukowej Prof. H. Skarżyński:

“European School Children Hearing Screening” [Badania przesiewowe słuchu w szkołach w Europie]

Dr hab. A. Lorens:

“Combined Acoustic And Electric Hearing” [Elektro-akustyczna stymulacja słuchowa]

Dr med. P.H. Skarżyński:

“Auditory Electrophysiology” [Słuchowe badania elektrofizjologiczne]

Dr med. A. Piotrowska:

“Audiological Rehabilitation. Speech tests independent from language” [Rehabilitacja słuchowa. Testy mowy niezależne od języka]

 

Wystąpienie na zaproszenie w tematycznej sesji naukowej Dr med. A. Piotrowska:

“European School Children Hearing Screening: Hearing Screening in School-Age Children in Poland – past, present and future” [Badania przesiewowe słuchu w polskich szkołach – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość]

Dr med. M. Matusiak:

“Rehabilitation for children and adults after cochlear implantation – long term follow-up programs in Europe. Polish experience” [Rehabiltacja dzieci i dorosłych po implantacji ślimakowej – europejskie programy oceny długotrwałych korzyści. Polskie doświadczenie]

 

Prezentacja ustna wyników badań własnych Dr med. A. Piotrowska:

“Minimal hearing loss in school age children – prevalence and consequences” [Minimalny ubytek słuchu u dzieci szkolnych – skala zjawiska i jego konsekwencje ]

“Diagnostic pure-tone evaluation after hearing screening in school children”

[Słuchowe badania przesiewowe w szkołach – diagnostyka z zastosowaniem badania audiometrii tonalnej]

Dr hab. A. Lorens:

“Application of Nucleus SRA electrode (CI422) in subjects with various levels of

residual low-frequency hearing” [Zastosowanie wiązki elektrod SRA u pacjentów z różnym stopniem zachowanych resztek słuchowych]

“Validation of the Auditory Adaptive Speech Test in the group of patients with Partial Deafness” [Walidacja Auditory Adaptive Speech Test w grupie pacjentów z częśćiową głuchotą]

“Frequency and place overlap in Electric and Acoustic stimulation after Partial Deafness Treatment” [Nakładanie się pasm częstotliwości i miejsca stymulacji elektrycznej i akustycznej w systemie EAS w leczeniu częściowej głuchoty]

Dr hab. W.W. Jędrzejczak:

“Chirp-evoked otoacoustic emissions in adults and children” [Otoemisje akustyczne wywołane stymulacją za pomocą bodźca typu “chirp” u dzieci i u dorosłych]

“0.5 kHz tone burst-evoked otoacoustic emissions in schoolchildren” [Otoemisje akustyczne wywołane stymulacją za pomocą tonu 0.5 kHz u dzieci w wieku szkolnym]

“Linear and nonlinear click evoked otoacoustic emissions and removal of a short-latency stimulus artifact” [ Otoemisje akustyczne wywołane stymulacją za pomocą liniowego i nieliniowego bodźca typu „click” – metoda usuwania artefaktu krótkolatencyjnego

Dr med. P.H. Skarżyński:

“Nationwide network of teleaudiology in postoperative care over implanted patients”

[Krajowa sieć teleaudiologii w opiece pooperacyjnej nad pacjentem po implantacji ślimakowej]

“15 year experience with hearing preservation and over decade achievements with Partial Deafness Treatment [Leczenie częściowej głuchoty z zachowaniem resztek słuchu naturalnego – 15-letnie doświadczenia]

“Assessment of effectiveness of algorithms applied in Vivosonic integrity device for

rejection of muscle artefacts in ABR recordings” [Ocena skuteczności algorytmów do usuwania artefaktów mięściowych w badaniach słuchowych potencjałów wywołanych, zaimplementowanych w urządzeniu Vivosonic ]

Dr med. M. Matusiak:

“Assessment of hearing preservation in relation to cochlea size in substantial low frequency hearing cochlear implantation” [Związek wymiarów ślimaka, a poziomem zachowania resztek słuchu naturalnego w pasmach niskich częstostliwości]

“Insertion depth angle in relation to hearing preservation in partial deafness cochlear implantation” [Związek głębokości insercji wiązki elektrod implantu ślimakowego, a poziomem zachowania resztek słuchu naturalnego w leczeniu częściowej głuchoty]

Dr n. biol. A. Pollak:

“MTHFR 677T as an important determinant of a degree of hearing loss among Polish males with postlingual sensorineural hearing impairment” [MTHFR 677T jako czynnik determinujący poziom niedosłuchu w populacji polskich mężczyzn z postlingwalnym niedosłuchem odbiorczym]

Dr inż. A. Wąsowski:

“Expert telefitting mode with the help of support specialists for cochlear implant recipients” [Ekspercki system do telefittingu dla użytkowników implantów ślimakowych]

Mgr K. Cieśla:

“Electrophysiological resting state activity in comorbid dyslexia and Central Auditory Processing Disorders” [Badania elektrofizjologiczne stanu spoczynkowego mózgu u pacjentów z współwystępująca dysleksją i centralnymi zaburzeniami słuchu]

 

Ustne przedstawienie wyników zamieszczonych na plakacie Dr n. hum. J. Kobosko:

“Coping strategies, self-esteem, symptoms of psychopathology and cochlear implant satisfaction in postlingually deafened adults” [Strategie radzenia sobie, samoocena, objawy psychopatologiczne oraz zadowolenie z korzystania z implant ślimakowego u dorosłych pacjentów z niedosłuchem postlingwalnym]

Dr med. A. Piotrowska:

“Council Conclusions on early detection and treatment of communication disorders in children, including the use of e-Health tools and innovative solutions” [Postanowienia Rady Unii Europejskiej dotyczące wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacji u dzieci, z zastosowaniem rozwiązań z zakresu e-zdrowia]

Dr inż. L. Śliwa:

“Evaluation of repeatability of transiently-evoked otoacoustic emissions (TEOAE) in young subjects” [Ocena powtarzalnosci przejściowych otoemisji wywołanych u młodych dorosłych]

“Assessment of intra- and intersubjective variability of wave V amplitude in Stacked- ABR measurement” [Ocena zmienności wewnątrz- i międzyosobniczej parametrów fali V w badaniach słuchowych potencjałów wywołanych]

Mgr K. Cieśla:

“Brain correlates of sound frequency discrimination – a simultaneous ERP-fMRI study [Mechanizmy mózgowe dyskryminacji częśtotliwości – jednoczesna rejestracja ERP-fMRI]

“Application of high-resolution fMRI for Primary Auditory Cortex mapping”

[Wysokorozdzielcze badania fMRI organizacji pierwotnej kory słuchowej]

Współautorstwo w innych prezentowanych pracach Prof W.J. Sułkowski:

„Hearing and leisure-sound exposure in school-age children [Analiza otoczenia dźwiękowego dzieci w wieku szkolnym]

Dr V.Koci:

“Music perception in patients after Partial Deafness Treatment” [Odbiór muzyki u pacjentów z częściową głuchotą, korzysstających z implant ślimakwego]

Dr U.Lechowicz:

“Novel N714H mutation in WFS1 identified by exome sequencing and linkage analysis as a cause of autosomal dominant hearing loss “ [Rozpoznanie mutacji w obrębie N714H w syndromie Wolframa typu I z zastosowaniem sekwencjonowania eksomowego i analizy sprzężeń, w niedosłuchu dziedziczonym w sposób autosomalny dominujący

 

 

Zestawienie aktywności naukowej przedstawicieli Instytutu i przedstawicieli z innych polskich ośrodków.

 

Aktywność naukowa Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Pozostałe ośrodki naukowe i kliniczne w Polsce łącznie
Komitet Naukowy Kongresu Prof. Henryk Skarżyński

Prof. Wiesław Sułkowski

Prof. Alicja Sekula
Organizator sesji/panelu i Moderator – H. Skarżyński

– A. Lorens

Udział w sesjach na zaproszenie – A. Piotrowska

– M. Matusiak

Prezentacja ustna
 1. A. Piotrowska (3)
 2. A. Lorens (2)
 3. W.W. Jędrzejczak (3)
 4. P.H. Skarżyński (3)
 5. M. Matusiak (2)
 6. A. Pollak (2)
 7. A. Wąsowski (1)
 8. K. Cieśla (1)
B. Śpiewak (2)

D. Buchman (1)

E. Ozimek (1)

Prezentacja plakatowa
 1. K. Cieśla (2)
 2. J. Kobosko (1)
 3. A. Piotrowska (1)
 4. Śliwa L. (2)
 5. P.H. Skarżyński (1)
 6. H. Skarżyński (1)
 7. W. Sułkowski (1)
 8. A. Lorens (1)
A. Sekula (1)

H. Czerniejewska (1)