Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu ze Złotym Laurem Innowacyjności

W dniu 26 listopada 2013 r., w Warszawskim Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej odbyła się uroczysta Gala podsumowująca  III edycję Konkursu Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej – Laur Innowacyjności im. Stanisława Staszica. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu otrzymał Złoty Laur w kategorii „innowacje o charakterze społeczno-gospodarczym” za stworzenie pierwszej w świecie Krajowej Sieci Teleuadiologii.

Konkurs jest organizowany, aby wspierać i promować twórców, pomysły, idee i wszelkie działania innowacyjne, które są kluczem do rozwoju polskiej gospodarki, a dla kraju i społeczeństwa są ważne i użyteczne. Patronat nad trzecią edycją konkursy objęli Minister Gospodarki, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Rozwoju Regionalnego, Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Środowiska.

Dyplom

Celem powstania Krajowej Sieci Teleaudiologii była poprawa jakości życia osób z zaburzeniami słuchu i mowy w Polsce poprzez zastosowanie rozwiązań telemedycznych. Telemedycyna, łącząc medycynę i telekomunikację, umożliwia świadczenie usług medycznych na odległość, niwelując tym samym bariery geograficzne i finansowe związane z przemieszczaniem się pacjentów do specjalistycznych ośrodków medycznych, oraz zwiększa dostęp pacjentów do doświadczonej, wykwalifikowanej kadry, a specjalistom udostępnia nowoczesne metody uczenia się i zdobywania doświadczenia.

Krajowa Sieć Teleaudiologii obejmuje 23 stanowiska telemedyczne umieszczone w ośrodku centralnym – Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach oraz w 20 współpracujących ośrodkach:  19 znajdujących się na terenie kraju oraz jednym ośrodku w Odessie na Ukrainie.

To już drugi Złoty Laur dla Instytutu. Poprzedni, w  II edycji Konkursu, placówka otrzymała w kategorii: „budownictwo, konstrukcje, bezpieczeństwo, pożarnictwo” za budowę Światowego Centrum Słuchu.