Informacje dotyczące „Koronawirusa SARS-CoV-2” i zasad ochrony przed zakażeniem


Informacja o odwołaniu konsultacji i hospitalizacji


Szanowni Państwo, Drodzy Pacjenci

Pamiętajmy, że nadal w Polsce obowiązuje stan pandemii Covid19. Wszystkich obowiązują zasady ochrony epidemicznej: częste mycie i dezynfekcja rąk, używanie masek ochronnych w pomieszczeniach zamkniętych, przestrzeganie zasady bezpiecznego odstępu od innej osoby. Jak widzimy aktualnie notujemy drugi szczyt zachorowań na Covid19. Nowe zasady funkcjonowania publicznych placówek medycznych ogłoszone przez Ministra Zdrowia zakładają szersze włączenie lekarzy POZ w opiekę nad pacjentem podejrzanym o zachorowanie na Covid19 – prosimy tam kierować się w pierwszej kolejności.

Utrzymanie ścisłych zasad ochrony przed SARS-Cov2 warunkuje tempo przywrócenia dotychczas realizowanych świadczeń medycznych. Ten czynnik powoduje, że czas oczekiwania w Instytucie na planowe świadczenia zdrowotne może się wydłużyć, za co przepraszamy, ale jest to wymuszone stanem pandemii.

W trosce o zdrowie pacjentów w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażeń SARS-CoV-2, informujemy, że od 20 września 2020 r. konsultacje planowe w poradniach specjalistycznych Instytutu udzielane będą – jak dotychczas – pacjentom tzw. pierwszorazowym zgodnie z terminem ich zapisu oraz przed i po operacjami realizowanymi w przypadkach medycznie uzasadnionych i bezpiecznych dla pacjenta i personelu.

Zabiegi usunięcia migdałków oraz zaawansowane zabiegi okolicy nosa i zatok są procedurami generującymi aerozole, które z kolei są jedną z najbardziej ryzykownych dróg transmisji wirusa SARS-CoV-2. Zgodnie ze światowymi i krajowymi wytycznymi oraz dostępnymi publikacjami naukowymi, zabiegi usunięcia migdałków (m.in. adenotomia i tonsillektomia) oraz zaawansowane zabiegi rynologiczne w czasie pandemii powinny zostać ograniczone do niezbędnego minimum i wykonywane w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Rekomendacje Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi na czas pandemii COVID-19 dla Otolaryngologów w praktyce ambulatoryjnej i szpitalnej wskazują: „Procedury chirurgiczne w tych zakresach powinny być ograniczone do onkologii, stanów pilnych, przypadków, w których istnieje zagrożenie pogorszenia się stanu zdrowia przy nieudzieleniu świadczenia” ( zalecenia i publikacje p. link).

W pozostałych przypadkach realizowane będą telekonsultacje oraz niezbędne konsultacje planowe zwłaszcza w zakresie świadczeń medycznych, dla których Instytut został utworzony – chorób narządu słuchu. Nie zalecamy przyjazdu pacjentom z grupy powyżej 70 roku życia z chorobami towarzyszącymi. W stanach nagłych, zagrażających życiu, przy nagłym pogorszeniu stanu zdrowia lub szybkim przebiegu choroby zagrażającym nieodwracalnym pogorszeniem się stanu zdrowia świadczenia zdrowotne będą udzielane jak dotychczas, ale – o ile to możliwe – prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju i decyzji właściwych władz.

Pacjentów zgłaszającym się do leczenia szpitalnego prosimy o zgłaszanie się wyłącznie do wejścia „A”, zgłaszającym się do leczenia Ambulatoryjnego – Poradnia Specjalistyczna – do wejścia „B”. Dodatkowo pacjenci Poradni Audiologiczno-Foniatrycznej – w każdy piątek wejście „A”

Wszyscy pacjenci zgłaszający się na leczenie przechodzą procedurę TRIAGU i zobowiązani są podpisania druku „Oświadczenia pacjenta” → link, oraz Regulaminu pobytu w ŚCS Kajetany → link lub Poradni specjalistycznej w Warszawie → link.
Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju i decyzji właściwych władz.

Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński

Warszawa, 20 września 2020 r.


Plan Światowego Centrum Słuchu z zaznaczonymi wejściami do budynku i pozostałymi oznaczeniami


plan WHC
plan WHC

Załącznik:


Bezpieczny powrót do szkół. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.


Wydany przez: Główny Inspektorat Sanitarny
Data publikacji komunikatu: 05.08.2020 r.

Elastyczne modele kształcenia, uprawnienia dyrektorów w sytuacji zagrożenia zarażenia COVID-19 w szkołach i placówkach, wytyczne sanepidu dla szkół i placówek, kalendarz działań legislacyjnych i informacyjnych ministerstwa edukacji – to najważniejsze tematy prezentowane podczas dzisiejszej konferencji zapowiadającej nowy rok szkolny w sytuacji pandemii.

Wytyczne GIS

Warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie

Wytyczne_dla_szkół_i_placówek_-_wrzesień_2020

PREZENTACJA_–_Bezpieczny_powrót_do_szkół_–_konferencja_MEN-1

Źródło: https://gis.gov.pl/aktualnosci/bezpieczny-powrot-do-szkol-wytyczne-men-mz-i-gis-dla-publicznych-i-niepublicznych-szkol-i-placowek-od-1-wrzesnia-2020-r/


Świadczenia zdrowotne na podstawie dodatku solidarnościowego


Wydany przez: Narodowy Fundusz Zdrowia
Data publikacji komunikatu: 17.07.2020 r.


Nie masz pracy od 15 marca 2020 r. z powodu epidemii i masz przyznany dodatek solidarnościowy? Tobie i członkom Twojej rodziny przysługuje prawo do świadczeń zdrowotnych.

Informacja z ZUS o dodatku solidarnościowym

Gdy udajesz się do lekarza, placówki medycznej weź ze sobą informację z ZUS o przyznaniu Ci prawa do dodatku solidarnościowego. W taki sposób potwierdzisz, że obejmuje Cię ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne w czasie, gdy otrzymujesz dodatek solidarnościowy. Tej informacji nie ma w systemie NFZ. ZUS ma bowiem czas do końca roku na zgłoszenie Cię do ubezpieczenia.

Informację o dodatku wydrukuj ze swojego konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Prawo do leczenia dla Twojej rodziny

Leczenie opłacane przez NFZ przysługuje również członkom Twojej rodziny. Są nimi:

 • Twój małżonek
 • dzieci (Twoje, Twojego małżonka, przysposobione, nad którymi sprawujesz opiekę, dla których stanowisz rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka) i wnuki – do czasu, aż ukończą 18 lat lub 26 lat, gdy dalej się uczą, albo bez ograniczenia wieku, jeżeli mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • Twoi wstępni (np. rodzice, dziadkowie), którzy pozostają z Tobą we wspólnym gospodarstwie domowym.

W ich przypadku potrzebne będą:

 • wydrukowana informacja z ZUS o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego
 • napisane oświadczenie, że ta właśnie osoba jest członkiem rodziny osoby wskazanej w ww. informacji.

Informację, jak otrzymać dodatek solidarnościowy, znajdziesz na stronie zus.pl


Podstawa prawna:

 • [1] Ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 z dnia 19.06.2020 r. (Dz.U. z 2020, poz. 1068).
 • [2] Art. 5 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.).


Źródło: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/swiadczenia-zdrowotne-na-podstawie-dodatku-solidarnosciowego,7763.html


Kolejne dane o systemie ochrony zdrowia dostępne online


Wydany przez: Ministerstwo Zdrowia
Data publikacji komunikatu: 15.07.2020 r.

Informacje dotyczące demografii, epidemiologii, prognoz epidemiologicznych oraz czynników ryzyka i profilaktyki są już dostępne na platformie internetowej Ministerstwa Zdrowia w tzw. Bazie Analiz Systemowych i Wdrożeniowych. Resort opublikował kolejne interaktywne aplikacje do map potrzeb zdrowotnych, które pozwolą użytkownikom na sprawniejsze poruszanie się po statystykach.

Aplikacje zostały przygotowane z wykorzystaniem najbardziej aktualnych dostępnych danych. Zawierają analizy z badania Global Burden of Disease, z wynikami udostępnionymi po raz pierwszy na poziomie województw. Ich stworzenie było możliwe dzięki współpracy z Uniwersytetem Waszyngtońskim w Seattle.

Ujęcie szerszego zakresu danych pozwoli na lepsze zrozumienie potrzeb zdrowotnych Polaków.

Aplikacje są dostępne bez konieczności logowania – poprzez podstronę „Mapy potrzeb zdrowotnych 2020„. Po jej otwarciu widoczne są ikony obrazujących różne zakresy analiz, np. podstawowa opieka zdrowotna, leczenie szpitalne, sprzęt medyczny. Po kliknięciu w wybrany zakres świadczeń nastąpi przekierowanie do właściwej aplikacji lub raportu.


Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/kolejne-dane-o-systemie-ochrony-zdrowia-dostepne-online


Specjalny zespół przygotuje plan przywrócenia pełnego dostępu do świadczeń po pandemii COVID-19


Wydany przez: Narodowy Fundusz Zdrowia
Data publikacji komunikatu: 07.07.2020 r.


Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia powołał grupę ekspertów, która zajmie się opracowaniem mapy drogowej powrotu do pełnej dostępności świadczeń medycznych dla pacjentów, po czasie epidemii.

Pierwszym zadaniem zespołu będzie sprawdzenie, jak obecnie wygląda dostęp do świadczeń medycznych i realizacja umów z NFZ. Eksperci wskażą też ograniczenia, które wpływają na zmniejszenie dostępności do procedur medycznych i ryzyka, które wiążą się z powrotem do czasu przed pandemią. Ponadto zaproponują rozwiązania finansowe i prawne, które pozwolą na rozliczenie wykonania umów z Funduszem za okres zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

– Powołanie zespołu jest ważnym krokiem do płynnego przywrócenia pełnej możliwości korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach umów zawartych przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze świadczeniodawcami. Jednocześnie powrót do stanu przed pandemią musi gwarantować bezpieczeństwo pacjentom i personelowi medycznemu – podkreślił Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, tuż po podpisaniu

Jego trzon składa się z ekspertów Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Pracami zespołu kieruje Bernard Waśko, zastępca prezesa NFZ, odpowiadający za pion medyczny. Ponadto w pracach zespołu będzie uczestniczyła grupa zewnętrznych doradców.

Do 30 września br. zespół przygotuje wnikliwą analizę i konkretne wnioski, które ułatwią przywrócenie dostępu do świadczeń medycznych do czasu przed pandemią. Zespół może też zaproponować korzystne rozwiązania prawne, które pomogą w osiągnięciu tego celu.

Więcej o pracy nowego zespołu Centrali NFZ dowiesz się z Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 103/2020/GPF


Źródło: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/specjalny-zespol-przygotuje-plan-przywrocenia-pelnego-dostepu-do-swiadczen-po-pandemii-covid-19,7756.html


Nowe wytyczne zamieszczone na stronach poszczególnych ministerstw we współpracy z GIS


Wydany przez: Główny Inspektorat Sanitarny
Data publikacji komunikatu: 30.06.2020 r.


Główny Inspektorat Sanitarny wspólnie z innymi Ministerstwami opracowuje i opiniuje aktualne wytyczne uwzględniające specyfikę działania różnych obszarów w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Poniżej przedstawiamy linki, pod którymi znajdą Państwo opublikowane wytyczne.


Ministerstwo Zdrowia

Wytyczne Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas wyborów prezydenckich (25.06.2020)https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-mz-i-gis-dotyczace-zasad-bezpieczenstwa-epidemiologicznego-podczas-wyborow-prezydenckich

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Informacje dla podróżujących (16.05.2020)https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych


Źródło: https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-zamieszczone-na-stronach-poszczegolnych-ministerstw-we-wspolpracy-z-gis/


Rusza program ćwiczeń dla pracowników biurowych „Aktywna przerwa w pracy


Wydany przez: Ministerstwo Zdrowia
Data publikacji komunikatu: 22.06.2020 r.


Projekt zawiera zestaw kilkunastu filmów z ćwiczeniami, które można samodzielnie wykonać w miejscu pracy czy domu. To drugi wspólny program profilaktyczny zrealizowany przez Ministerstwo Zdrowia i Krajową Izbę Fizjoterapeutów, zachęcający do aktywności fizycznej podczas epidemii koronawirusa. Pierwszy skierowany był do seniorów.

Ćwiczenia będą publikowane na stronie fizjoterapiaporusza.pl oraz w mediach społecznościowych: na Facebooku i You Tubie Ministerstwa Zdrowia oraz Facebooku portalu Znajdź Fizjoterapeutę. Każdego dnia na podanej stronie pojawi się jeden film z ćwiczeniem, wraz z komentarzem eksperta oraz wskazówkami dotyczącymi liczby powtórzeń czy tempa.


Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/rusza-program-cwiczen-dla-pracownikow-biurowych-aktywna-przerwa-w-pracy


Premier: Przed Polską model rozwoju oparty na wiedzy


Wydany przez: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Data publikacji komunikatu: 20.06.2020


Rządowe wsparcie na ratowanie miejsc pracy i utrzymanie płynności finansowej w firmach po kryzysie wywołanym przez COVID-19 to już ponad 88 mld zł. Tylko w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju na pomoc przedsiębiorcom rząd przeznaczył ponad 51,7 mld zł. Firmy z subwencjami od PFR dają pracę blisko 2,7 mln osobom.


Źródło: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-przed-polska-model-rozwoju-oparty-na-wiedzy.html


Wideoinfolinia dla osób niesłyszących


Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uruchomiło wideoinfolinię dla osób niesłyszących, która zapewnia dostęp do informacji o pandemii koronawirusa (COVID-19)

https://www.gov.pl/web/zdrowie/wideoinfolinia-dla-osob-nieslyszacych


Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce


Wydany przez: Główny Inspektorat Sanitarny
Data publikacji komunikatu: 16.06.2020 r.


Celem wytycznych jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placów zabaw, jak również ich opiekunów poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Zasady organizacji i funkcjonowania placów zabaw w dobie COVID-19.

Źródło: https://gis.gov.pl/bez-kategorii/wytyczne-przeciwepidemiczne-dla-funkcjonowania-placow-zabaw-zlokalizowanych-na-otwartym-powietrzu-w-trakcie-epidemii-sars-cov-2-w-polsce/


Przypominamy:

Jak skutecznie myć ręce

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/


Wybrane aktualne wytyczne GIS uwzględniające specyfikę działania różnych obszarów w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej – stan na 8.06.2020


Wydany przez: Główny Inspektorat Sanitarny
Data publikacji komunikatu: 8.06.2020 r.


Główny Inspektorat Sanitarny wspólnie z innymi Ministerstwami opracowuje i opiniuje aktualne wytyczne uwzględniające specyfikę działania różnych obszarów w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Poniżej przedstawiamy linki, pod którymi znajdą Państwo opublikowane wytyczne.


Ministerstwo Zdrowia

Komunikat w sprawie wykonywania szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-sprawie-wykonywania-szczepien-ochronnych-w-czasie-pandemii-covid-19
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorówhttps://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-seniorow

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wytyczne GIS, MZ i MENhttps://www.gov.pl/web/koronawirus/wytyczne-gis-mz-i-men
Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkolihttps://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli
Co ze szkołami do wakacji?https://www.gov.pl/web/edukacja/co-ze-szkolami-do-wakacji

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Muzea i galerie sztukihttps://www.gov.pl/web/kultura/muzea-i-galerie-sztuki
Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polscehttps://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Bezpieczeństwo przede wszystkim. Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3https://www.gov.pl/web/rodzina/bezpieczenstwo-przede-wszystkim-wytyczne-dla-instytucji-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3
Po 24 maja możliwe otwarcie placówek dziennego pobytu. Słowo klucz – bezpieczeństwohttps://www.gov.pl/web/rodzina/po-24-maja-mozliwe-otwarcie-placowek-dziennego-pobytu-slowo-klucz–bezpieczenstwo
Złagodzone wytyczne GIS dla żłobkówhttps://www.gov.pl/web/rodzina/zlagodzone-wytyczne-gis-dla-zlobkow

Ministerstwo Rozwoju

Rehabilitacjahttps://www.gov.pl/web/rozwoj/rehabilitacja
Gastronomiahttps://www.gov.pl/web/rozwoj/gastronomia
Wesela, przyjęciahttps://www.gov.pl/web/rozwoj/wesela-przyjecia

Ministerstwo Sportu

Nowa sportowa rzeczywistość – etap od 4 maja 2020 r. – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytaniahttps://www.gov.pl/web/sport/odmrazanie-sportu–etap-od-4-maja-2020-r–odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania
Bezpieczny wypoczynek – wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 rokuhttps://pzls.pl/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz-dla-organizatorow-wypoczynku-dzieci-i-mlodziezy-w-2020-roku/

Ministerstwo Sprawiedliwości

Bezpieczne przywracanie normalnej pracy sądów – Tarcza antykryzysowa 3.0 zaczyna obowiązywaćhttps://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/bezpieczne-przywracanie-normalnej-pracy-sadow–tarcza-antykryzysowa-30-zaczyna-obowiazywac

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wytyczne dot. sklepówhttps://www.gov.pl/web/mswia/od-4-maja-otwarte-min-centra-handlowe-i-hotele
Zasady dotyczące kwarantannyhttps://www.gov.pl/web/mswia/nowe-zasady-kwarantanny-po-przekroczeniu-granicy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Informacje dla podróżującychhttps://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych


Źródło: https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-zamieszczone-na-stronach-poszczegolnych-ministerstw-we-wspolpracy-z-gis/


Nowe zasady zasłaniania nosa i ust, otwarte kina i siłownie – wchodzimy w kolejny etap odmrażania


Wydany przez: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Data publikacji komunikatu: 29.05.2020 r.


Przed nami czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni – ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych. Maseczki będą jednak konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych, m.in. w sklepach, kościołach, autobusach czy tramwajach. Oprócz tego – otwieramy kina, teatry, siłownie i salony masażu, ale w ścisłym reżimie sanitarnym. Umożliwiamy także organizację wesel do 150 osób. Mimo że odchodzimy od wielu obostrzeń, jedna zasada pozostanie aktualna nadal. Wciąż będziemy musieli zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi.

ZNOSIMY LIMITY OSÓB – W SKLEPACH, NA TARGU, POCZCIE, W RESTAURACJACH(od 30 maja)

Znosimy limity osób w branży handlowej i gastronomicznej. Do tej pory w sklepie, restauracji, na targu, w punkcie usługowym czy na poczcie na 1 osobę musiała przypadać określona powierzchnia lub liczba okienek. Od 30 maja ta zasada przestaje obowiązywać.

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE I POGRZEBY

Zniesienie obostrzeń obejmie również kościoły i inne miejsca sprawowania kultu religijnego. Tutaj limit osób również przestaje obowiązywać od soboty 30 maja. Podobnie z uroczystościami pogrzebowymi – nie będzie obowiązywał dotychczasowy limit 50 osób.

Ważne! W kościołach i świątyniach wierni muszą zasłaniać usta i nos.

HOTELE OTWARTE W PEŁNI

Od 30 maja restauracje i bary hotelowe mogą być otwarte i serwować na sali posiłki gościom. Od 6 czerwca natomiast w hotelach mogą zacząć działać baseny, siłownie, kluby fitness.


Premier: Od 19 czerwca częściowo otwieramy stadiony piłkarskie

Po przerwie związanej z epidemią spowodowaną COVID-19 piłkarze PKO Ekstraklasy oraz I i II ligi wracają w ten weekend na boisko. Wznowienie rozgrywek to pierwszy krok w powrocie do sportowej normalności. Kolejny – czyli częściowe otwarcie stadionów dla kibiców – już od 19 czerwca. Fani piłki nożnej będą mogli zająć do 25 proc. miejsc na stadionach. Co ważne – wszystko odbędzie się w odpowiednim reżimie sanitarnym.


Oddziały wojewódzkie NFZ wznawiają pracę sal obsługi klientów


Wydany przez: Narodowy Fundusz Zdrowia
Data publikacji komunikatu: 22.05.2020 r.


Od 25 maja zaczną działać sale obsługi klientów w oddziałach wojewódzkich Funduszu. Będzie można m.in. potwierdzić Profil Zaufany, załatwić sprawę dotyczącą wyrobów medycznych lub uzyskać podstawowe informacje w sprawach związanych z działalnością NFZ. Mimo otwarcia sal nadal namawiamy do zdalnego kontaktu ze swoim oddziałem, np. przez Internet.

Sale obsługi klientów w większości oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia zostaną otwarte w poniedziałek, 25 maja. Powrót do pełnej obsługi pacjentów będzie przywracany etapami.

W pierwszym pacjenci:

 • potwierdzą zlecenia na wyroby medyczne
 • założą Profil Zaufany
 • dobrowolnie się ubezpieczą
 • otrzymają podstawowe informacje związane z działalnością NFZ.

Limit osób, które mogą przebywać jednocześnie na sali jest uzależniony od liczby czynnych stanowisk. Jeśli sala ma 3 stanowiska do obsługi, wówczas maksymalnie tyle samo osób będzie mogło załatwić swoją sprawę w okienku.

Wspólnie dbamy o bezpieczeństwo

Zarówno klientów i pracowników NFZ obowiązują nakazy sanitarne. Na salę zostaną wpuszczone wyłącznie osoby, które mają zakryte usta i nos oraz zdezynfekują ręce. Stanowiska do obsługi klientów będą oddalone od siebie o minimum 2 metry. Po każdym pacjencie stanowisko, w tym przesłona chroniąca pracowników, blat biurka i długopisy będą starannie dezynfekowane.

Nad płynnością obsługi i zachowaniem obostrzeń sanitarnych będzie czuwał wyznaczony pracownik Funduszu, zawsze obecny na sali.

Sprawdź szczegóły na stronie internetowej Twojego oddziału NFZ

Ze względów bezpieczeństwa, przed każdą salą znajdują się specjalne skrzynki, w których pacjenci będą mogli zostawić pisma, skargi i wnioski, bez konieczności wchodzenia do siedziby oddziału lub sali.


Komunikat dot. aktualnej sytuacji epidemiologicznej COVID-19 nr 14 Warszawa, 21 maja 2020 r. (Opracowano na podstawie danych WHO, ECDC, CDC)


Wydany przez: Główny Inspektorat Sanitarny
Data publikacji komunikatu: 21.05.2020 r.

Zachorowania na COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2)

W dniu 31 grudnia 2019 r. w Wuhan, w prowincji Hubei, w Chinach zgłoszono grupę przypadków zapalenia płuc o nieznanej etiologii. W dniu 9 stycznia 2020 r. Chińskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób ogłosiło, że czynnikiem, który wywołał epidemię choroby (COVID-19) jest nowy koronawirus (SARS-CoV-2).

W okresie od 31 grudnia 2019 r. do 21 maja 2020 r. odnotowano łącznie 4 960 975 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 327 904 zgony (6,6%) (Tab.1).
Najwięcej przypadków COVID-19 zgłoszono w następujących krajach: Stany Zjednoczone (1 551 853), Rosja (308 705), Brazylia (291 579), Wielka Brytania (248 293), Hiszpania (232 555) i Włochy (227 364). Najwięcej zgonów zgłoszono w następujących krajach: Stany Zjednoczone (93 439), Wielka Brytania (35 704), Włochy (32 330), Francja (28 132), Hiszpania (27 888) i Brazylia (18 859).

Objawy COVID-19

Objawy COVID-19 obejmowały gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie. Badania RTG klatki piersiowej wykazały typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami.

Zgodnie z danymi WHO z dnia 1 marca 2020 r., większość pacjentów z COVID-19 to osoby dorosłe. Spośród 44672 pacjentów z Chin z potwierdzoną infekcją, 2,1% było w wieku poniżej 20 lat. Najczęściej zgłaszanymi objawami były gorączka, suchy kaszel i duszność, a większość pacjentów (80%) doświadczyła łagodnej postaci choroby. U około 14% zakażenie przebiegało w postaci ciężkiej choroby, a 5% chorych było w stanie krytycznym. Wczesne doniesienia sugerowały, iż nasilenie się choroby powiązane jest z wiekiem (> 60 lat) i chorobą współistniejącą.

Do 21 kwietnia 2020 r. do Europejskiego Systemu Nadzoru (TESSy) zgłoszono 389 850 przypadków COVID-19 potwierdzonych laboratoryjnie. Informacje na temat objawów były dostępne dla 100 233 przypadków z 12 krajów; większość przypadków pochodziła z Niemiec (94%), Portugalii (3%) i Czech (2%). Wśród tych przypadków najczęściej zgłaszanym objawem klinicznym była gorączka/dreszcze (48,7%), suchy lub mokry kaszel (24%), ból gardła (11,8%), ogólne osłabienie (8,4%), ból (6,9%), katar (3,6%) i biegunka (1,7%).


Apel Ministra Zdrowia do pacjentów onkologicznych


Wydany przez: Ministerstwo Zdrowia
Data publikacji komunikatu: 12.05.2020 r.

Szanowni Państwo,
w trosce o Państwa zdrowie, zwracam się z apelem o zgłaszanie się do szpitali/oddziałów onkologicznych w przypadku podejrzenia nowotworu i nieprzerywanie podjętego leczenia onkologicznego. Pomyślność leczenia chorób nowotworowych zależy przede wszystkim od stadium zaawansowania choroby.

Niestety, z obawy przed zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 odnotowano spadek liczby pacjentów przyjmowanych do szpitali onkologicznych, a także wzrost liczby pacjentów odwołujących wizyty.
Jest to bardzo niepokojące zjawisko, ponieważ zbyt późne rozpoczęcie leczenia onkologicznego daje zdecydowanie gorsze rokowania na wyleczenie.

Zapewniam, że w dobie pandemii COVID-19 szpitale/oddziały onkologiczne zobowiązane są do przestrzegania najwyższych standardów bezpieczeństwa, w tym korzystania ze środków ochrony osobistej. Dzięki wprowadzonym standardom, zgłaszający się pacjenci mają zagwarantowaną bezpieczną diagnostykę, a leczenie prowadzone jest w warunkach monitorowanych w trybie ciągłym.
Pragnę przypomnieć, że możliwe jest uzyskanie konsultacji z lekarzem za pomocą teleporady. W tym celu należy skontaktować się ze swoim ośrodkiem zdrowia lub umówić się na teleporadę korzystając ze strony pacjent.gov.pl

Jednocześnie, mając na uwadze kluczowy czynnik rokowań jakim jest stadium nowotworu, apeluję do wszystkich Polaków, o systematyczne wykonywanie badań profilaktycznych.
Od maja br. następuje stopniowe odmrażanie nie tylko gospodarki, ale również ochrony zdrowia. Dzięki szybkiemu wdrożeniu specjalnych zasad sanitarnych, podmioty lecznicze ponownie zaczynają realizować programy profilaktyki onkologicznej.
Więcej informacji na temat dostępnych programów profilaktyki onkologicznej można uzyskać na stronie Ministerstwa Zdrowia oraz pacjent.gov.pl
Informacje o adresach, telefonach, lokalizacji i godzinach otwarcia placówek, które realizują badania w ramach programów profilaktycznych, można znaleźć na stronie Zintegrowanego Informatora Pacjenta.

PAMIĘTAJMY:

Wykonywanie badań profilaktycznych daje szanse na zidentyfikowanie nowotworu we wczesnym stadium a wczesne rozpoczęcie leczenia daje większe szanse na pokonanie choroby!

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/apel-ministra-zdrowia-do-pacjentow-onkologicznych


W 12-tym  dniu kwarantanny zrób test


wydany przez: Ministerstwo Zdrowia
Data publikacji komunikatu: 11.05.2020 r.

Jesteś na kwarantannie i chcesz wiedzieć, czy jesteś zakażony koronawirusem? 12. dnia możesz zrobić test w mobilnym punkcie pobrań. W poniedziałek, 11 maja, w całej Polsce rozpoczęło działalność 125 punktów pobrań wymazów na obecność wirusa SARS-CoV-2. To miejsca, z których będą mogły skorzystać osoby przebywające na kwarantannie. Badanie jest bezpłatne. Usługę finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Badanie możesz wykonać w 12 dniu kwarantanny pod warunkiem, że masz własny samochód, umożliwiający przemieszczanie się bez kontaktu z innymi osobami.

Uwaga, na badanie zabierz dokument ze zdjęciem i swój nr PESEL.

Po wykonaniu badania wynik zobaczysz na swoim Internetowym Koncie Pacjenta, będziesz o nim również poinformowany przez laboratorium.

W przypadku dodatniego wyniku, skontaktuj się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i postępuj zgodnie z otrzymanymi zaleceniami albo zgłoś się do lekarza w szpitalu jednoimiennym lub na oddziale zakaźnym.

W przypadku ujemnego wyniku stacja sanitarno-epidemiologiczna powinna zwolnić Cię z kwarantanny.

Jeżeli nie masz możliwości bezpiecznego dotarcia do punktu pobrań, skontaktuj się z sanepidem, który ma możliwość umówienia Cię na pobranie wymazu w miejscu odbywania kwarantanny. Lista wszystkich działających punktów pobrań jest dostępna na stronie pacjent.gov.pl. Także dzwoniąc na całodobową i bezpłatną infolinię NFZ800 190 590 – osoby na kwarantannie otrzymają adresy punktów wymazowych i godziny w których mogą się do nich zgłosić.

Sprawdź, gdzie znajdują się mobilne punkty pobrań wymazu.

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/w-12-dniu-kwarantanny-zrob-test

Ponad 550 mln zł na walkę ze skutkami pandemii COVID-19


Wydany przez: Ministerstwo Zdrowia
Data publikacji komunikatu: 08.05.2020 r.

8 maja br. wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski podpisał decyzje dla 5 projektów na wsparcie systemu ochrony zdrowia w zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu COVID-19. Inwestycje będą współfinansowane ze środków europejskich w ramach funduszowego pakietu antywirusowego.

„To dzięki możliwościom, jakie daje niedawno przyjęta specustawa funduszowa, mogliśmy tak szybko zareagować na potrzeby spowodowane pandemią. Pacjenci i kadra medyczna są szczególnie narażeni na skutki epidemii wywołanej przez koronawirus. Pieniądze z Programu Infrastruktura i Środowisko przeznaczamy przede wszystkim na ochronę ich zdrowia, ale też na zakup sprzętu niezbędnego do ochrony przed zakażeniami ” – podkreśla Sławomir Gadomski.

 „Współpraca i walka z pandemią COVID-19 jest dzisiaj szczególnie ważna. My myślimy także o pomocy systemowi ochrony zdrowia w dłuższej perspektywie czasowej, na co pozwolą dodatkowe środki unijne i krajowe w wysokości 550,7 mln zł. Zdrowie to dzisiaj absolutny priorytet” – dodaje Sławomir Gadomski.

Środki oraz sprzęt zakupiony przez Ministerstwo Zdrowia w ramach projektów będzie sukcesywnie rozdysponowywany w tym i przyszłym roku. Pierwsze dostawy sprzętu trafią do odbiorców zgodnie z zapotrzebowaniem, czyli głownie do szpitali, już wkrótce.

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/ponad-550-mln-zl-na-walke-ze-skutkami-pandemii-covid-19

Komunikat dot. aktualnej sytuacji epidemiologicznej COVID-19 nr 10 Warszawa, 5 maja 2020 r. (Opracowano na podstawie danych WHO, ECDC, CDC)


wydany przez: Główny Inspektorat Sanitarny
Data publikacji komunikatu: 05.05.2020 r.

Zachorowania na COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2)

Objawy COVID-19

Objawy COVID-19 obejmowały gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie. Badania RTG klatki piersiowej wykazały typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami.

W dniu 31 grudnia 2019 r. w Wuhan, w prowincji Hubei, w Chinach zgłoszono grupę przypadków zapalenia płuc o nieznanej etiologii. W dniu 9 stycznia 2020 r. Chińskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób ogłosiło, że czynnikiem, który wywołał epidemię choroby (COVID-19) jest nowy koronawirus (SARS-CoV-2).

W okresie od 31 grudnia 2019 r. do 5 maja 2020 r. odnotowano łącznie 3 544 222 potwierdzone przypadki COVID-19, w tym 250 977 zgonów (7,1%) (Tab.1).
Najwięcej przypadków COVID-19 zgłoszono w następujących krajach: Stany Zjednoczone (1 180 634), Hiszpania (218 011), Włochy (211 938), Wielka Brytania (190 584), Niemcy (163 860) i Rosja (145 268).
Najwięcej zgonów zgłoszono w następujących krajach: Stany Zjednoczone (68 934), Włochy (29 079), Wielka Brytania (28 734), Hiszpania (25 428), Francja (25 201) i Belgia (7 924).

Spośród potwierdzonych przypadków COVID-19 w Chinach, 3,8% (1716/44672) stanowili pracownicy opieki zdrowotnej. Spośród nich 14,8% miało ciężką postać choroby lub było w stanie krytycznym, a 5% osób z ciężką postacią choroby zmarło. Najnowsze dane z Włoch pokazują, że 9% przypadków COVID-19 to pracownicy opieki zdrowotnej, a w regionie Lombardii do 20%. W Hiszpanii pracownicy opieki zdrowotnej stanowią aż 26% przypadków COVID-19. W holenderskim badaniu pracownicy opieki zdrowotnej zostali przebadani dobrowolnie na COVID-19, a 6% z nich uzyskało wynik pozytywny.

Aktualizacja – Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. – Koronawirus SARS-CoV-2


wydany przez: Główny Inspektorat Sanitarny
Data publikacji komunikatu: 04.05.2020 r.

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (plik PDF): 
Wytyczne GIS żłobki przedszkola – Pierwsza aktualizacja

W razie nagłego zachorowania pacjenci mogą skorzystać z kilku form pomocy medycznej


Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Podczas świąt oraz dni wolnych od pracy pomocy medycznej udzielają punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w dni wolne od pracy przez całą dobę.

Aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa gabinety nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w pierwszej kolejności udzielają teleporad. Podczas teleporady lekarz wyda zalecenia dotyczące terapii, a także w razie potrzeby może wystawić e-zwolnienie oraz e-receptę.

Jeżeli lekarz w trakcie telefonicznego wywiadu potwierdzi konieczność osobistej wizyty- taka wizyta się odbywa.

wykaz placówek nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej na Mazowszu

Szpitalne Oddziały Ratunkowe i izby przyjęć

W razie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia pomocy udzielają Izby Przyjęć lub Szpitalne Oddziały Ratunkowe.

wykaz szpitalnych oddziałów ratunkowych na Mazowszu

wykaz izb przyjęć na Mazowszu

WAŻNE! Pacjenci, którzy podejrzewają, że ich zły stan zdrowia może być wywołany koronawirusem, powinni skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalnie przygotowanym szpitalem jednoimiennym bądź inną placówką z oddziałem zakaźnym.

Znajdź najbliższą stację sanepidu lub szpital z oddziałem zakaźnym

Pogotowie ratunkowe

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia można skorzystać z pomocy zespołu ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer 999 lub 112.

WAŻNE! Jeśli chory podejrzewa, że jego zły stan zdrowia może być wywołany koronawirusem lub miał kontakt z osobą zakażoną, powinien koniecznie poinformować o tym dyspozytora, który przyjmuje zgłoszenie.

Telefoniczna Informacja Pacjenta

Przez cały okres długiego weekendu do dyspozycji pacjentów pozostają konsultanci Telefonicznej Informacji Pacjenta.

Skontaktuj się z Telefoniczną Informacją Pacjenta

Pod numerem infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590 bezpłatnie i przez całą dobę można uzyskać wszelkie, niezbędne informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem, a także w razie potrzeby skorzystać ze wsparcia psychologicznego.

Ta szczególna forma pomocy skierowana jest do osób w kryzysie emocjonalnym, które źle znoszą odosobnienie, odczuwają stres lub lęk wywołany zagrożeniem koronawirusem.

Konsultanci podpowiedzą również, jak skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, szpitalem czy punktem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Z myślą o osobach dzwoniących z zagranicy uruchomiony został specjalny numer: (+48) 22 125 66 00.


Dekalog bezpiecznego zachowania podczas epidemii koronawirusa


Komunikat wydany przez: Główny Inspektorat Sanitarny
Data publikacji komunikatu: 16.04.2020 r.


Dekalog bezpiecznego zachowania podczas epidemii koronawirusa

 1. Często myj ręce
  Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.
 1. Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni
  W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymaj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie.
 1. Unikaj płatności gotówką, korzystaj z kart płatniczych
  Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. W miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej.
 1. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
  Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie.
 1. Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe
  Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody z detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają ludzie powinny być starannie dezynfekowane.
 1. Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków
  Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie przecieraj lub dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.
 1. Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy
  Należy zachować co najmniej 2 metry odległości z osobą, z która rozmawiamy, twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.
 1. Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
  Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.
 1. Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu
  Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie wypijaj ok. 2 litrów płynów (najlepiej wody). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.
 1. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie
  Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.


Źródło: https://gis.gov.pl/bez-kategorii/dekalog-bezpiecznego-zachowania-podczas-epidemii-koronawirusa/

Komunikat dot. aktualnej sytuacji epidemiologicznej COVID-19 nr 6 Warszawa, 27 kwietnia 2020 r. (Opracowano na podstawie danych WHO, ECDC, CDC)


wydany przez: Główny Inspektorat Sanitarny
Data publikacji komunikatu: 27.04.2020 r.

Zachorowania na COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2)

W dniu 31 grudnia 2019 r. w Wuhan, w prowincji Hubei, w Chinach zgłoszono grupę przypadków zapalenia płuc o nieznanej etiologii. W dniu 9 stycznia 2020 r. Chińskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób ogłosiło, że czynnikiem, który wywołał epidemię choroby (COVID-19) jest nowy koronawirus (SARS-CoV-2).

W okresie od 31 grudnia 2019 r. do 27 kwietnia 2020 r. odnotowano łącznie 2 914 507 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 205 923 zgony (7,1%) (Tab.1).
Najwięcej zgonów zgłoszono w następujących krajach: Stany Zjednoczone (54 876), Włochy (26 644), Hiszpania (23 190),  Francja (22 856), Wielka Brytania (20 732) i Belgia (7 094).

Spośród potwierdzonych przypadków COVID-19 w Chinach, 3,8% (1716/44672) stanowili pracownicy opieki zdrowotnej. Spośród nich 14,8% miało ciężką postać choroby lub było w stanie krytycznym, a 5% osób z ciężką postacią choroby zmarło. Najnowsze dane z Włoch pokazują, że 9% przypadków COVID-19 to pracownicy opieki zdrowotnej, a w regionie Lombardii do 20%. W Hiszpanii pracownicy opieki zdrowotnej stanowią aż 26% przypadków COVID-19. W holenderskim badaniu pracownicy opieki zdrowotnej zostali przebadani dobrowolnie na COVID-19, a 6% z nich uzyskało wynik pozytywny.

Objawy COVID-19

Objawy COVID-19 obejmowały gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie. Badania RTG klatki piersiowej wykazały typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami.

Zgodnie z danymi WHO z dnia 1 marca 2020 r., większość pacjentów z COVID-19 to osoby dorosłe. Spośród 44672 pacjentów z Chin z potwierdzoną infekcją, 2,1% było w wieku poniżej 20 lat. Najczęściej zgłaszanymi objawami były gorączka, suchy kaszel i duszność, a większość pacjentów (80%) doświadczyła łagodnej postaci choroby. U około 14% zakażenie przebiegało w postaci ciężkiej choroby, a 5% chorych było w stanie krytycznym. Wczesne doniesienia sugerowały, iż nasilenie się choroby powiązane jest z wiekiem (> 60 lat) i chorobą współistniejącą.

Do 21 kwietnia 2020 r. do Europejskiego Systemu Nadzoru (TESSy) zgłoszono 389 850 przypadków COVID-19 potwierdzonych laboratoryjnie. Informacje na temat objawów były dostępne dla 100 233 przypadków z 12 krajów; większość przypadków pochodziła z Niemiec (94%), Portugalii (3%) i Czech (2%). Wśród tych przypadków najczęściej zgłaszanym objawem klinicznym była gorączka/dreszcze (48,7%), suchy lub mokry kaszel (24%), ból gardła (11,8%), ogólne osłabienie (8,4%), ból (6,9%), katar (3,6%) i biegunka (1,7%).

Dzieci stanowiły bardzo mały odsetek z 266 393 przypadków zgłoszonych do TESSy do dnia 6 kwietnia 2020 r. (o znanym wieku (<10 lat (1,1%), 10–19 lat (2,5%)). Wśród dzieci dominują łagodne objawy oddechowe lub żołądkowo-jelitowe.

Ciężka postać choroby i hospitalizacja

W Chinach i Stanach Zjednoczonych hospitalizacja wystąpiła w 10,6% i 20,7–31,4% zgłoszonych przypadków COVID-19. Doniesiono, że mediana długości pobytu na oddziałach intensywnej terapii wynosi około siedmiu dni dla osób, które przeżyły, i ośmiu dni dla osób, które zmarły.

Według danych z Wielkiej Brytanii, bazując na 690 przypadkach osób w stanie krytycznym, pobyt na oddziale intensywnej terapii wyniósł 4 dni dla osób, które przeżyły i 5 dni dla osób, które zmarły.

Grupy podwyższonego ryzyku wystąpienia ciężkiej postaci choroby i śmierci

Bezwzględna liczba zgonów była wyższa wśród osób w wieku powyżej 65 lat. Osoby w wieku 65–79 lat stanowiły 44% wszystkich zgonów, a osoby w wieku 80 lat i powyżej – 46%.

Dane z Włoch, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Holandii potwierdzają wcześniejsze doniesienia dot.  grup podwyższonym ryzyku wystąpienia ciężkiej postaci choroby i śmierci. Do tych grup należą osoby starsze powyżej 70. roku życia oraz osoby z chorobami współistniejącymi, takimi jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca , choroby sercowo-naczyniowe, przewlekłe choroby układu oddechowego, stan upośledzenia odporności, choroba nowotworowa oraz otyłość (73,4% osób w stanie krytycznym z BMI 30–40+).

Przenoszenie

Wirus przenosi się drogą kropelkową.

RNA wirusa wykrywano w kale , krwi pełnej , surowicy , ślinie, próbkach z noso-gardzieli i moczu. Należy zauważyć, że wykrycie RNA wirusa za pomocą PCR nie jest równoznaczne z zakaźnością, chyba że zakaźne cząsteczki wirusa zostaną potwierdzone przez izolację wirusa i hodowlę z poszczególnych próbek.

Okres inkubacji

Okres inkubacji trwa najczęściej 5–6 dni (1–14 dni). W jednym z badań wykazano, że u 97,5% osób z zakażeniem SARS-CoV-2 objawy kompatybilne z COVID-19 pojawiają się w ciągu 11,5 dnia.

Zapobieganie i kontrola zakażeń w społeczeństwie

Istnieją dowody, bazujące na innych zakażeniach układu oddechowego, że środki podejmowane przez dane osoby, takie jak rygorystyczna higiena rąk, odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania oraz stosowanie masek na twarz, podczas choroby, przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka przeniesienia/zakażenia SARS-CoV-2.

 • Rygorystyczne mycie rąk, unikanie dotykania twarzy, oczu i ust oraz odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania są nadal zalecane jako jedne z głównych środków zapobiegania i kontroli zakażeń w społeczeństwie.
 • Stosowanie medycznych masek na twarz powinno być traktowane priorytetowo dla pracowników opieki zdrowotnej. Ponadto, gdy maska jest noszona przez osobę z objawami oddechowymi, ​​zmniejsza ryzyko zarażenia innych przed zasięgnięciem porady lekarskiej, podczas oceny lekarskiej i do momentu umieszczenia w izolacji.
 • Stosowanie masek na twarz w miejscach publicznych może służyć jako środek kontroli źródła zakażenia, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się infekcji w społeczeństwie poprzez minimalizację wydalania kropelek oddechowych przez osoby zakażone, u których nie wystąpiły jeszcze objawy lub u których nie występują objawy.
 • Używanie masek na twarz przez społeczeństwo powinno być traktowane jedynie jako środek uzupełniający, a nie jako zamiennik zalecanych już środków zapobiegawczych, w tym zachowanie bezpiecznej odległości, odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania, skrupulatna higiena rąk i unikanie dotykania twarzy, nosa, oczu i ust.
 • Można rozważyć użycie niemedycznych masek na twarz, zwłaszcza jeśli – ze względu na problemy z zaopatrzeniem – medyczne maski na twarz muszą być traktowane priorytetowo w celu użycia ich jako środki ochrony indywidualnej dla pracowników opieki zdrowotnej.
 • Odpowiednie stosowanie masek na twarz jest kluczem do skutecznych działań zapobiegawczych i można je poprawić poprzez kampanie edukacyjne.

Koronawirus SARS-CoV-2 jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów (tłuszczów). Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.

Źródło: https://gis.gov.pl/bez-kategorii/komunikat-dot-aktualnej-sytuacji-epidemiologicznej-covid-19-nr-6-warszawa-27-kwietnia-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-cdc/


Uruchomiono platformę, dzięki której uzyskasz teleporadę lekarską i pielęgniarską


Komunikat wydany przez: Ministerstwo Zdrowia
Data publikacji komunikatu: 14.04.2020 r.


Teleporada jest usługą przygotowaną z myślą o pacjentach, którzy podejrzewają obecność koronawirusa SARS-CoV-2 w swoim organizmie. Mogą oni w prosty sposób umówić się na teleporadę lekarską lub pielęgniarską w formie wideorozmowy lub telekonsultacji. Podczas konsultacji pacjent może otrzymać e-receptę bądź e-zwolnienie.

Aby pacjent mógł skorzystać z teleporady, powinien wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy dostępny → tutaj. Na podany w formularzu adres e-mail otrzyma wiadomość, w której zawarta będzie instrukcja. Pacjent może połączyć się z pracownikiem medycznym za pomocą komputera lub laptopa wyposażonego w kamerę, mikrofon oraz głośnik bądź przez telefon.

Teleporadę można uzyskać w godzinach 7:00-8:0018:00-22:00 w dni robocze oraz w godzinach 7:00-22:00 w soboty, niedziele i święta.

W godzinach 8:00-18:00 w dni robocze pacjent powinien w pierwszej kolejności skontaktować się ze swoim lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Jeśli jednak pacjent nie będzie miał możliwości skontaktowania się ze swoim POZ może skorzystać z platformy Teleporad udostępnionej przez CSIOZ.

Wszelkie pytania dot. platformy Teleporad prosimy zgłaszać na adres e-mail: telepacjent@csioz.gov.pl


Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/uruchomiono-platforme-dzieki-ktorej-uzyskasz-teleporade-lekarska-i-pielegniarska


Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę


Od 16 kwietnia br. zostaje wprowadzony obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. To może być chustka, szalik czy materiałowa maseczka. Maseczki wielorazowe, aby zachować ich sterylność, powinniśmy prać regularnie w wysokiej temperaturze, co najmniej 60 °C.

Przypominamy

Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę


Udział procentowy grup wiekowych w ogólnej liczbie zgonów z powodu COVID-19


Komunikat wydany przez: Główny Inspektorat Sanitarny
Data publikacji komunikatu: 15.04.2020 r.


Średnia wieku osoby zmarłej wynosi 72,9 w Polsce z powodu Covid-19. Mediana wynosi 75.
Najmłodsza zmarła osoba miała 32 lata, najstarsza 98 lat.

Udział procentowy grup wiekowych w ogólnej liczbie zgonów z powodu COVID-19

Źródło: https://gis.gov.pl/bez-kategorii/udzial-procentowy-grup-wiekowych-w-ogolnej-liczbie-zgonow-z-powodu-covid-19/


Kontakt z PSSE i WSSE


Komunikat wydany przez: Główny Inspektorat Sanitarny
Data publikacji komunikatu: 15.04.2020 r.


Jeśli potrzebujesz pomocy powiatowej lub wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej skontaktuj się z najbliższą placówką.
Dane kontaktowe znajdziesz na stronie: https://gis.gov.pl/kontakt/


Źródło: https://gis.gov.pl/aktualnosci/kontakt-z-psse-i-wsse/


Struktura zachorowań na Covid-19 w podziale ze względu na płeć w Polsce


Komunikat wydany przez: Główny Inspektorat Sanitarny
Data publikacji komunikatu: 14.04.2020 r.


W strukturze zachorowań na COVID-19 kobiety stanowią 55,2 proc. przypadków, a mężczyźni 44,8 proc.

Struktura zachorowań na Covid-19 w podziale ze względu na płeć w Polsce

Źródło: https://gis.gov.pl/aktualnosci/struktura-zachorowan-na-covid-19-w-podziale-ze-wzgledu-na-plec-w-polsce/


Zapadalność na Covid-19 na 100 tys. ludności w Polsce


Komunikat wydany przez: Główny Inspektorat Sanitarny
Data publikacji komunikatu: 13.04.2020 r.


Zapadalność w Polsce na Covid-19 na 100 tys. wynosi 17,4.
Najwyższe wskaźniki odnotowujemy w województwie mazowieckim – 30,7; dolnośląskie – 24,0; łódzkie – 21,5.

Zapadalność na Covid-19 na 100 tys. ludności w Polsce

Źródło: https://gis.gov.pl/aktualnosci/zapadalnosc-na-covid-19-na-100-tys-ludnosci-w-polsce/


Informacja Ministra Zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego na konferencji w Kancelarii Premiera RP w dniu 31.03.2020 r.Minister zdrowia Łukasz Szumowski zaznaczył, że na koronawirusa nie ma leku ani szczepionki, a to, co możemy zrobić, to przestrzegać ograniczeń. „Bądźmy rozsądni i najbliższe dwa tygodnie spędźmy w maksymalnej izolacji” – podkreślił minister. „Dzięki temu mamy szansę uratować życie innych” – wyjaśnił.

Szef resortu zdrowia zwrócił uwagę, że ograniczenie kontaktów o połowę, to za mało i nie da efektu zmniejszenia liczby chorych. „Musimy ograniczyć nasze kontakty o 80 proc. Dopiero wtedy mamy szansę wpłynąć na zahamowanie wzrostu liczby zachorowań i zgonów” – ocenił Łukasz Szumowski.


Informacje Kancelarii Premiera RP z dnia 31.03.2020 r.Premier Rządu Mateusz Morawiecki poinformował o konieczności wprowadzenia nowych ograniczeń, aby życie społeczno-gospodarcze mogło wrócić za kilka miesięcy do względnej normalności.

Najważniejsze decyzje:

 • Wprowadzenie limitu osób przebywających w sklepie – do 3 osób na 1 kasę. Na targowiskach – 3 klientów na 1 punkt handlowy. W placówkach pocztowych – 2 osoby na 1 okienko.
 • W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe będą mogły przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65. roku życia (w pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich, w tym dla seniorów).
 • Wszyscy klienci muszą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach.
 • W weekendy zamknięte będą wielkopowierzchniowe sklepy budowlane.
 • Wprowadzony zostanie obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich (z wyjątkiem dzieci do 13. roku życia oraz osób niepełnosprawnych lub niemogących się samodzielnie poruszać).
 • Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18. roku życia, nie będą mogły wyjść z domu bez opieki.
 • Kwarantanną będą automatycznie objęci wszyscy domownicy, którzy mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę od 1 kwietnia br.
 • Nie będzie można korzystać z parków, plaż, czy bulwarów. Zamknięte będą wypożyczalnie rowerów miejskich.
 • Zamknięte będą hotele i inne miejsca noclegowe, a także salony kosmetyczne i fryzjerskie.
 • Zawieszone zostaną zabiegi rehabilitacyjne i masaże – zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych (z wyjątkiem sytuacji, w których rehabilitacja jest bezwzględnie konieczna).
 • W miejscach pracy będzie musiał być zachowany dystans półtora metra i zapewnione środki do dezynfekcji.
 • Limit miejsc dla pasażerów obowiązywać będzie także przewoźników prywatnych.
 • Za złamanie zasad grozi grzywna w wysokości od 5 tys. do 30 tys. zł.


Komunikat dla podróżujących nr 60 Warszawa, 31 marca 2020 r.Zachorowania na COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2) – aktualizacja
W ostatnich tygodniach obserwuje się rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19 – chorobę wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 w Europie. Zgodnie z raportem WHO, Polska została uznana za państwo z występującą lokalną transmisją nowego koronawirusa SARS-CoV-2. Według danych WHO na dzień 30 marca 2020 r., w 50 krajach Regionu Europejskiego WHO dochodzi do lokalnej transmisji wirusa SARS-CoV-2.

Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje zaniechanie jakichkolwiek podróży.

Opracowano na podstawie:


Główny Inspektorat Sanitarny przypomina zasady dotyczące opuszczania kwarantanny – 27.03. 2020 r.Kwarantanna – 14 dni


Główny Inspektorat Sanitarny przypomina zasady dotyczące opuszczania kwarantanny:

Kwarantanna nakładana jest na okres 14 dni. Decyzja o kwarantannie wynika z: a) tytułu przekroczenia granicy po 15 marca 2020 r. albo b) może być przekazana ustnie przez pracownika sanepidu.

 1. W przypadku przekroczenia granicy – kwarantanna obowiązuje przez okres 14 dni licząc od dnia następnego po dniu przekroczenia granicy. O jej rozpoczęciu i zakończeniu informuje Straż Graniczna w momencie przekroczenia granicy. Dane osób przekraczających granicę trafiają do systemu, który prowadzi wojewoda.

  W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowości dotyczących dat kwarantanny związanej z powrotem do kraju po 15 marca, należy kontaktować się z urzędem wojewódzkim.

 2. W przypadku kwarantanny nakładanej przez sanepid – o jej nałożeniu informuje, również telefonicznie, pracownik sanepidu. Podczas informacji o nałożeniu kwarantanny pracownik sanepidu informuje o dacie jej zakończenia.

  Po dacie zakończenia kwarantanny, w przypadku braku objawów COVID-19, obywatel automatycznie może wrócić do pracy. Nie jest wymagane dodatkowe zaświadczenie od sanepidu.


Ostrzeżenia i informacje Głównego Inspektora Sanitarnego


Ostrzeżenie GIS przed ofertami dotyczącymi „przeciwwirusowych” produktów spożywczych

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wyrobów piekarniczych


Kwarantanna


plakat kwarantanna


Film Ministerstwa Zdrowia „Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie?”
Zakaz odwiedzin Pacjentów


Zakaz odwiedzin pacjenówt w IFPS


Plakat Ministerstwa Zdrowia


Plakat Ministerstwa Zdrowia o koronawirusie

W przypadku pytań i wątpliwości dzwoń na infolinię NFZ : 800 190 590


Informacja Dyrekcji Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu


Warszawa 11.03. 2020 r


INFORMACJA


Informacja dla osób powracających z : Chin oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Francji (departament Oise w Regionie Hauts-de-France, region Ile-de France, departament Górna Sabaudia w regionie Owernia-Rodan-Alpy, departament Morbihan w regionie Bretania), Niemiec (Nadrenia Północna-Westfalia) i Japonii. ( na podstawie informacji umieszczonych na stronie Ministerstwa Zdrowia )
 1. Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2, to 
  • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.
 2. Jeśli zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka – > 38 °C, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to
  • bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub
  • zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
 3. Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w wymienionych powyżej krajach i nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to
  • przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).
  • Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.
  Osoby nie spełniające kryteriów wymienionych w p. 1 powinny być leczone w warunkach ambulatoryjnych w ramach POZ-u.
 4. Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:
  • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną

   lub
  • zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
 5. Na chwilę obecną nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.
 6. Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.
Niezależnie od powyższego komunikatu prosimy państwa pacjentów o wstrzymanie się z przyjazdami na wyznaczone konsultacje i hospitalizacje zawsze w przypadkach gdy obserwujecie u siebie objawy zakażenia np. kataru, zapalenia górnych dróg oddechowych i innych tego typu chorób.

Dyrekcja Instytutu

W przypadku pytań i wątpliwości dzwoń na infolinię NFZ : 800 190 590


Materiały informacyjne Ministerstwa Zdrowia o koronawirusie
Osoby , które chciałyby  uzyskać  bardziej szczegółowe informacje  mogą  je uzyskać klikając w link do  NFZ. :
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/telefoniczna-informacja-pacjenta-tu-uzyskasz-informacje-o-postepowaniu-w-sytuacji-podejrzenia-zakazenia-koronawirusem,7597.html

W przypadku pytań i wątpliwości dzwoń na infolinię NFZ : 800 190 590Na podstawie: Komunikatów   Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie  postępowania w przypadku podejrzenia zachorowania na koronawirusa SARS-CoV-2 ; Warszawa 09.03.2020


Szanowni Państwo, przede wszystkim należy zachować spokój, na bieżąco śledzić komunikaty i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

 1. Często myć ręce
  Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV. Mycie rąk z użyciem wodą z mydłem zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

 2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
  Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

 3. Zachować bezpieczną odległość
  Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości zosobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak zakażenie koronawirusem, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

 4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust
  Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.
W przypadku pytań i wątpliwości dzwoń na infolinię NFZ : 800 190 590


Komunikat dla podróżujących nr 44 Warszawa, 9 marca 2020 r.
(Opracowano na podstawie danych WHO, ECDC i CDC)


Zachorowania na COVID-19  (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2) – aktualizacja

W ostatnich tygodnia obserwuje się rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19 – chorobę wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 w Europie. Zgodnie z raportem WHO z dnia 8 marca 2020 r, niemalże 30 krajów Europy dotkniętych jest już lokalna transmisją wirusa SARS-CoV-2.

Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje zaniechanie podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem.

Na podstawie danych dotyczących oceny ryzyka opracowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Francji (departament Oise w Regionie Hauts-de-France, region Ile-de France, departament Górna Sabaudia w regionie Owernia-Rodan-Alpy, departament Morbihan w regionie Bretania), Niemiec (Nadrenia Północna-Westfalia) i Japonii.

W przypadku osób przebywających poza terenami Polski, w krajach dotkniętych lokalna transmisją wirusa SARS-CoV-2 (Informacje dot. krajów z lokalną transmisją wirusa można znaleźć w raportach dziennych WHO pod adresem:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/), zalecamy zachowanie szczególnych środków ostrożności i unikanie dużych skupisk ludzkich.  

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach i regionach, w tym potrzebne dane kontaktowe, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce Informacje dla podróżujących.https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

W przypadku pytań i wątpliwości dzwoń na infolinię NFZ : 800 190 590


Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów ( 09.03. 2020 r.)


https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-seniorow/
W przypadku pytań i wątpliwości dzwoń na infolinię NFZ : 800 190 590

Pliki do pobrania

 1. Plakat z Ministerstwa Zdrowia (plik pdf)
 2. Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie potwierdzonego przypadku koronawirusa (plik docx)
 3. Informacja od Dyrekcji Instytutu odnośnie postępowania w przypadku podejrzenia objawów koronawirusa (plik docx)
W przypadku pytań i wątpliwości dzwoń na infolinię NFZ : 800 190 590