Badania diagnostyczne w kierunku wszczepienia implantu ślimakowego

Diagnostyka w kierunku wszczepienia implantu ślimakowego jest jednym z elementów Programu Implantów Ślimakowych. Funkcjonowanie tego Programu wymaga zespołowej pracy specjalistów z wielu dziedzin, takich jak medycyna, inżynieria biomedyczna, akustyka, surdologopedia, psychologia, pedagogika specjalna.
Leczenie z wykorzystaniem systemu implantu ślimakowego stosuje się zarówno u dzieci, jak i u dorosłych w następujących przypadkach:

 • całkowita obustronna głuchota pre-, peri- i postlingwalna,
 • głęboki ubytek słuchu,
 • brak korzyści ze stosowania aparatów słuchowych,
 • częściowa głuchota, tj. prawidłowa czułość słuchu w zakresie niskich częstotliwości i brak czułości w zakresie częstotliwości wysokich.

Wśród przyczyn zaburzeń słuchu podlegających leczeniu z wykorzystaniem systemu implantu ślimakowego znajdują się m.in.:

 • wady słuchu uwarunkowane genetycznie,
 • urazy głowy,
 • ototoksyczne działanie leków,
 • infekcje wirusowe i bakteryjne,
 • choroby metaboliczne i krążeniowe,
 • uraz akustyczny,
 • idiopatyczne.

Procedura przedoperacyjna ma na celu umożliwienie przeprowadzenia diagnostyki w odpowiednio krótkim czasie. Z tego też powodu realizowana jest w trybie hospitalizacji i obejmuje następujące elementy:
Ocena kliniczna pacjenta przed wszczepieniem implantu ślimakowego polega na zebraniu dokładnego wywiadu lekarskiego z uwzględnieniem szczegółowego wywiadu audiologicznego oraz wykonaniu badania otolaryngologicznego. W wielu przypadkach konieczne jest przeprowadzenie konsultacji specjalistycznych w zakresie innych specjalności medycznych.

Ocena audiologiczna kandydatów do wszczepienia implantu ślimakowego ma na celu ocenę ubytku słuchu oraz ocenę korzyści z aparatów słuchowych pod kątem spełnienia kryteriów kwalifikacyjnych do wszczepienia implantu.
Ocena logopedyczna pacjenta przed wszczepieniem implantu ślimakowego obejmuje określenie poziomu funkcjonowania językowego oraz ocenę rozwoju percepcji słuchowej w oparciu o aparaty słuchowe.
Ocena pedagogiczno-psychologiczna polega na określeniu trudności i potrzeb emocjonalnych i edukacyjnych dziecka z wadą słuchu oraz osób biorących udział w jego wychowaniu.

W celu oceny możliwości elektrycznego pobudzenia zachowanych struktur drogi słuchowej wykonuje się test elektrostymulacji. W trakcie badania przeprowadza się stymulację elektryczną drogi słuchowej za pomocą elektrody umieszczonej w przewodzie słuchowym zewnętrznym oraz ocenia się percypowane atrybuty wywołanego w ten sposób wrażenia słuchowego.

Wieloletnie doświadczenia zespołu w stosowaniu tej metody oraz bardzo dobre wyniki w rozumieniu mowy uzyskiwane przez znaczną grupę pacjentów korzystających z implantu, zarówno dorosłych jak i dzieci, pozwalają twierdzić, że implant ślimakowy umożliwia słyszenie i rozróżnianie dźwięków, a jego stosowanie jest bezpieczne.